Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Mali İ?Ÿbirli?Ÿi / TR - AB Mali İ?Ÿbirli?Ÿi / Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan İ?Ÿ Destekleme Hibe Programı /

TR - AB Mali İ?Ÿbirli?Ÿi

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan İçin İ?Ÿ Destekleme Programı

Programın Hedefi:

 • Hedef meslek örgütlerinin ve bu örgütlere üye ?Ÿirketlerin Topluluk mevzuatı ve etkileri konusunda kapasitelerinin artırılması.
 • Ba?Ÿımsız ve etkin meslekleyen meslek örgütlerinin güçlenmesi.

Kimler Ba?Ÿvurabilir:

Sektörel ya da yatay meslek örgütleri .

Sektörel meslek örgütü: ?œyeli?Ÿi belirli bir meslek dalı ile kısıtlayan meslek örgütleri (?–r. Ayakkabıcılar Federasyonu)

Yatay meslek örgütleri:  ?œyeli?Ÿi belirli bir meslek dalı ile kısıtlamayan meslek örgütleri ( ?–r. Konya Ticaret Odası)

Ortaklık Zorunlulu?Ÿu:

Meslek örgüleri tek ba?Ÿlarına ba?Ÿvuruda bulunamaz. Ba?Ÿvuru ancak konsorsiyum halinde yapılabilir.

Bu konsorsiyumlar: Proje lideri ve ortaklarından olu?Ÿmalıdır.

Proje lideri:  Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ya da Türkiye'de kurulmu?Ÿ meslek örgütü

Ortaklar: Yukarıda belirtilen 4 ülkede ya da Avrupa Toplulu?Ÿu üyesi di?Ÿer ülkelerde kurulu meslek örgütleri.

Projede yukarıda belirtilen ülkelerin en az 3 ünden ortak bulunması gerekmektedir. Yeni üye olan Topluluk ülkelerinden ortak bulunması te?Ÿvik edilmektedir.

Ba?Ÿvuru sahibi/ proje lideri

AB Meslek ?–rgütü (as per 2.1.1c.2)

Topluluk üyesi ülke meslek örgütleri

Hedef ülke meslek örgütleri

4 hedef ülkeden katılımcılar

4 hedef ülkenin en az 3 ünde kurulu meslek örgütü

4 hedef ülkenin en az 3 ünde kurulu meslek örgütü

Di?Ÿer 3 hedef ülkeden en az 2 meslek örgütü

Topluluk üyesi ülkelerden katılımcılar

Gerekli de?Ÿil

3 farklı AB üyesi ülkeden 3 meslek örgütü ya da 1 AB meslek örgütü

4 AB üyesi ülke meslek örgütü ya da 1 AB meslek örgütü

Toplam

1 AB Meslek ?–rgütü + 3 hedef ?œlke Meslek ?–rgütü

3 AB üyesi ülke meslek örgütü ya da 1 AB meslek örgütü +3 hedef ülke meslek örgütü

4  AB üyesi ülke meslek örgütü ya da 1 AB meslek örgütü + 2 hedef ülke meslek örgütü

 

Son Ba?Ÿvuru Tarihi: 12 Eylül 2007 

Programın Toplam Bütçesi: 4 Milyon Avro

Proje Ba?Ÿına :

 • asgari : 300,000 Avro
 • azami : 500,000 Avro

Proje maliyetinin  %80 i hibe olarak verilecektir. Maliyetin %20 si ba?Ÿvuru sahibi ve/veya ortaklar tarafından kar?Ÿılanacaktır.

Programın Amacı: Avrupa Toplulu?Ÿu mevzuatının kurum ve kurulu?Ÿlar tarafından etkin uygulanmasının sa?Ÿlanması.

Süre: En az 12 en çok 18 ay

Temel Faaliyetler: 

Seçilen meslek grubu ile ilgili Ab mevzuatının hacmi, sektörün sosyal ve ekonomik hayata ve istihdam üzerinde etkileri ve faaliyetlerin sürdürülebilirli?Ÿi göz önünde bulunmalıdır.

Tüm projelerde çevre ve özellikle i?Ÿ yerlerindeli sa?Ÿlık ve güvenlik ile ilgili AB mevzuatı i?Ÿlenmelidir.

Projeler, yeni i?Ÿletmeler ve geç giri?Ÿimcilere yer ayırmalı, serbest piyasa, piyasa düzenleri, e-ticaret, i?Ÿ ahlakı ve toplu sosyal sorumluluk konularından bir yada bir kaçını ele almalıdır.

Faaliyetler:

 • Tüm konu alanlarında e?Ÿitimler,
 • Meslek örgütü üyelerine AB mevzuatı ve standartları ile ilgili e?Ÿitim verebilmeleri için teknik destek,
 • Tüm konu alanlarında bilgi payla?Ÿımını sa?Ÿlayacak her türlü faaliyet: web sayfası, bro?Ÿür, kitapçık vb
 • AB mevzuatına uyum için yapılması gereken yaıtırımlar ile ilgili olarak meslek örgütü üyelerine teknik destek sa?Ÿlanması,
 • AB kalite politikalarına uyum sa?Ÿlanması için meslek örgütü üyelerine teknik destek,
 • Meslek örgütlerine üyelerinin ihtiyacı olabilecek konularda daha iyi hizmet verebilmeleri için teknik destek, ör: AB mevzuatının etkileri, teknoloji ve çevre denetimleri, faaliyet planı hazırlanması , farkındalık yaratma, Pazar izleme, sektörel bilgi birikimini analiz etme ve payla?Ÿma, lobicilik
 • Meslek örgütlerinin mali ve teknik olarak kurumsalla?Ÿmasının sa?Ÿlanması konusunda teknik destek

Maliyetler:

 • Proje kapsamında çalı?Ÿacak personelin maa?Ÿları,
 • Seyahat ve harcırah masrafları,
 • Proje amaçları do?Ÿrultusunda kullanılacak ekipman ve malzeme,
 • Sarf malzemeleri,
 • Alt yüklenici masrafları,
 • Denetim, tercüme, baskı vb maliyetler

Hibe Programı rehberi ve ba?Ÿvuru dokümanları için lütfen tıklayınız...Son güncelleme tarihi: 2007-06-19 14:49:09
Copyright ? 2007 T.C. Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi