Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Basında AB / İç Basın / 11.06.2006 AB ?œyesi ?œlkeler- Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci - Derleme /

Hızlı Eri?Ÿim

Almanya AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

11.06.2006 AB ?œyesi ?œlkeler- Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci  - Derleme

AB'NİN GELECEK D?–NEM BA?žKANI PORTEKİZ'İN ?–NCELİKLERİ...

     -PORTEKİZ'İN AB DAİMİ TEMSİLCİSİ E MOURA:

     ''T?œRKİYE İLE M?œZAKERELERİN İLERLEMESİNE ?–NEM VERİYORUZ''

         BR?œKSEL (A.A) - 11.06.2007 - AB dönem ba?Ÿkanlı?Ÿını temmuz ayı ba?Ÿında

Almanya'dan devralacak Portekiz'in AB Daimi Temsilcisi Alvaro de Mendoça E Moura,

6 aylık dönem ba?Ÿkanlı?Ÿı görevlerinde en zor konulardan birinin Türkiye olaca?Ÿını

vurgulayarak, ''müzakerelerin ilerlemesine önem verdiklerini'' söyledi.

     Dü?Ÿünce kurulu?Ÿu Avrupa Politika Merkezinde Portekiz'in önceliklerini

anlatan E Moura, ''Türkiye zor bir dosya. Mevcut durumu biliyorsunuz. Geni?Ÿleme

devam edecek. Dönem ba?Ÿkanlı?Ÿını devralaca?Ÿımız Almanya, Türkiye ile yeni

fasıllarda müzakereleri ba?Ÿlatmaya hazırlanıyor. Biz bunu sürdürece?Ÿiz'' dedi.

     Türkiye'de Genelkurmay Ba?Ÿkanlı?Ÿının 27 nisandaki açıklamasıyla birlikte

''bazı sorunlar ya?Ÿandı?Ÿını'' kaydeden E Moura, tutum belirlemek için seçimlerin

yapılmasını ve AB Komisyonunun kasım ayında açıklayaca?Ÿı İlerleme Raporunu

bekleyeceklerini ifade etti. 

     -SARKOZY'NİN AKDENİZ BİRLİ?žİ ?–NERİSİNE RET-

     A.A muhabirinin sorusu üzerine, Fransa Cumhurba?Ÿkanı Nicolas Sarkozy'nin

Türkiye'ye AB yerine Akdeniz Birli?Ÿi önerisini de?Ÿerlendiren Portekiz'in AB Daimi

Temsilcisi E Moura, ?Ÿunları söyledi:

     ''Akdeniz ülkeleri arasında her türlü i?Ÿbirli?Ÿine taraftarız. Ama Sarkozy,

Türkiye için AB üyeli?Ÿine alternatif getiriyorsa dönem ba?Ÿkanı olarak bu bizim

pozisyonumuz olamaz. Türkiye ile ilerleyen bir süreç var. AB üyeli?Ÿi yolunda

süren müzakereler var. Müzakerelerin ilerlemesine önem veriyoruz. AB Komisyonu

yayınlayaca?Ÿı İlerleme Raporunda Türkiye'deki durumu tespit edecek. Biz de bu

gerçekler ı?Ÿı?Ÿında ne kadar ilerleyebilece?Ÿimizi görece?Ÿiz. O açıdan AB

Komisyonunun raporu büyük önem ta?Ÿıyor.''

     KKTC için hazırlanan Do?Ÿrudan Ticaret Tüzü?Ÿünün Almanya tarafından

sonuçlandırılmayarak önlerine gelmesi durumunda, ''?Ÿimdiye dek fayda sa?Ÿlamadı?Ÿı

için açık diplomasi yürütmeyeceklerini'' dile getiren E Moura, ?Ÿunları kaydetti:

     ''Ben size soruyorum. Daha önce dönem ba?Ÿkanı olan bu kadar ülke Do?Ÿrudan

Ticaret Tüzü?Ÿü konusunda neden ilerleme sa?Ÿlayamadı? Almanya bu konuyu neden

çözemedi? Maalesef zor bir konu. Kıbrıs (Rum kesimi) limanların açılmasını

istiyor. Türkiye'nin de talepleri var. Müzakereler 27 üyeyle yapılıyor ve görü?Ÿ

birli?Ÿi sa?Ÿlanması gerekiyor. Türkiye'nin ardından Kıbrıs'ta (Rum kesimi) da

önümüzdeki yıl seçimler olacak. Bunu derken biz tabi ki kendi dönem ba?Ÿkanlı?Ÿımız

süresince ilerleme sa?Ÿlanmasını isteriz.''

İTALYA DI?žİ?žLERİ BAKANI D'ALEMA'NIN AA'YA DEMECİ:

     -"İTALYA OLARAK, T?œRKİYE'NİN UZUN BİR S?œRE?‡ NETİCESİNDE

     DE OLSA AB ?œYESİ OLMA ARZUSUNU DESTEKLİYORUZ"

     ROMA (A.A) - 11.06.2007 - Lütfullah Gökta?Ÿ bildiriyor - İtalya Dı?Ÿi?Ÿleri

Bakanı ve Ba?Ÿbakan Yardımcısı Massimo D'Alema, "Türkiye'nin kısa sayılamayacak

bir süreç neticesinde de olsa AB'ye tam üye olaca?Ÿına inandı?Ÿını" söyledi.

     Türkiye'ye yapaca?Ÿı iki günlük resmi ziyaret öncesinde AA'ya demeç veren

D'Alema, ikili ili?Ÿkilerin yanı sıra Avrupa Birli?Ÿi-Türkiye ili?Ÿkilerini

de?Ÿerlendirdi. D'Alema, "İtalya olarak, Türkiye'nin uzun bir süreç neticesinde de

olsa Avrupa Birli?Ÿi üyesi olma arzusunu destekliyoruz. Türkiye'nin üyeli?Ÿi,

Avrupa'nın temel çıkarlarıyla da örtü?Ÿmektedir" dedi.

     D'Alema, Türkiye ile AB arasındaki müzakere sürecinde de etkisini

hissettiren Kıbrıs sorununun çözüme kavu?Ÿturulması arzusunu dile getirdi.

D'Alema, İtalya'nın konuya ili?Ÿkin yakla?Ÿımını ?Ÿu cümlelerle özetledi:

     "Bizim de?Ÿerlendirmemize göre Türkiye, AB üyesi ülkeler için benimsedi?Ÿi

yükümlülüklere Kıbrıs konusunda da uymalı. Ama elbette Avrupa da, Kıbrıs sorununa

çözüm için Birle?Ÿmi?Ÿ Milletler'in bir inisiyatif ba?Ÿlatmasını özendirmeli.

Avrupa, Kıbrıs'ın kuzey kesimiyle do?Ÿrudan ticaret ba?Ÿta olmak üzere, konuya

ili?Ÿkin kendi yükümlülüklerini de yerine getirmelidir".

     D'Alema, Kıbrıs sorununun çözümlenmeye çalı?Ÿılaca?Ÿı süreçte, Türkiye'nin

AB'ye yakınla?Ÿmayı amaçlayan reformları sürdürmesinin ve AB ile Türkiye

arasındaki müzakerelere devam edilmesinin büyük önem ta?Ÿıdı?Ÿını belirtti.

D'Alema, "Müzakereleri kısmen askıya alma kararının ardından, müzakerelerin di?Ÿer

fasıllarda ilerleme suretiyle sürdürülmesi bence son derece önemli. Müzakereler

devam etmek durumundadır" diye konu?Ÿtu.

     İtalya Dı?Ÿi?Ÿleri Bakanı, Fransa Cumhurba?Ÿkanı Nicolas Sarkosy'nin

Türkiye'nin üyeli?Ÿi aleyhine verdi?Ÿi beyanatların hatırlatması üzerine, Fransız

liderin "seçim kampanyası sırasındaki sözleri ile göreve ba?Ÿlamasını müteakip

süreçteki tavırları arasında gözlenen farklılı?Ÿa" dikkati çekti. D'Alema, "Seçim

kampanyasının geride kalmasının ardından Fransız hükümeti, Türkiye ile

müzakerelerin kesilmesi gibi bir talebi de gündeme getirmemi?Ÿtir. Dolayısıyla ben

bu olguyu, seçim dönemindeki beyanatlara oranla, daha gerçekçi bir tutumun

göstergesi olarak addediyorum" dedi. 

     -"MEDENİYETLER ARASI ?‡ATI?žMAYA YANIT..."-

   

     Massimo D'Alema, AB'nin Türkiye'nin üyeli?Ÿiyle daha da güçlenece?Ÿini

kaydetti. Halkın ço?Ÿunlu?Ÿu Müslüman olan Türkiye'nin demokrat yapısına dikkati

çeken D'Alema, Ankara'nın tam üyeli?Ÿiyle AB'nin Akdeniz ve Orta Do?Ÿu'da hareket

kabiliyetinin de artaca?Ÿını belirtti. D'Alema, "Türkiye'nin üyeli?Ÿiyle, dünyayı

dinler ve medeniyetler arası çatı?Ÿma biçiminde algılayanlara da ciddi bir yanıt

verilmi?Ÿ olacaktır" dedi.

     D'Alema, Avrupa'nın ba?Ÿta AB Anayasası olmak üzere ciddi bir tartı?Ÿma

döneminden geçti?Ÿine, Avrupa kamuoyunun kimi kesimlerinde geni?Ÿleme süreci

konusunda içe kapanma ve korku e?Ÿilimleri gözlendi?Ÿine de de?Ÿindi. Bu olumsuz

e?Ÿilimlerin azalması açısından da Türkiye'nin reformları sürdürmesinin önemine

i?Ÿaret eden İtalya Dı?Ÿi?Ÿleri Bakanı, "?žahsen ben, Avrupa ile diyalo?Ÿun Türkiye'ye

yardımcı olabilece?Ÿi kanaatindeyim. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınla?Ÿması da,

Avrupa'daki içe kapanma ve korku olgularının ortadan kalkması için mücadele

verenlere yardımcı olacaktır" diye konu?Ÿtu.

     Ankara'ya yarın ba?Ÿlayacak iki günlük ziyaret sırasında Cumhurba?Ÿkanı Ahmet

Necdet Sezer ve Ba?Ÿbakan Recep Tayyip Erdo?Ÿan tarafından da kabul edilecek

D'Alema, Türkiye-İtalya ili?Ÿkilerini daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ili?Ÿkilerin halihazırdaki

durumunu "harika" ve "ola?Ÿanüstü" diye niteleyen D'Alema, "Amacımız, Türkiye'nin

birinci sınıf orta?Ÿı olmaya devam etmektir. Ticaret hacmimiz 15 milyar Avro'yu

a?Ÿmı?Ÿ bulunuyor. Bu, ülkelerimiz arasında stratejik bir ili?Ÿkiye de zemin te?Ÿkil

eden, ciddi boyutlarda bir ticaret hacmidir. Türkiye'ye ili?Ÿkileri daha da

güçlendirmek için gidiyorum" dedi. 

     -T?œRK DEMOKRASİNİN G?œC?œ-

     İtalya Dı?Ÿi?Ÿleri Bakanı, bir soru üzerine, Türkiye'de cumhurba?Ÿkanı

seçilememesinin ardından erken seçime gidilmesine yol açan geli?Ÿmelerle ilgili

olarak, "Türkiye'de son aylarda ya?Ÿananlar, demokrasinin gücünü ve demokratik

kuralların gücünü de ortaya ko?Ÿmu?Ÿtur" dedi.

     "Türkiye gibi dost bir ülkede neler olup bitti?Ÿini do?Ÿal olarak

izlediklerini" belirten D'Alema, "Geli?Ÿmelerin bundan sonraki gidi?Ÿatını da, bizi

ilgilendiren bu ülkeye yara?Ÿan bir saygıyla izlemeye devam edece?Ÿiz. Ama elbette

ki, Türkiye'nin iç i?Ÿlerine karı?Ÿmak gibi bir vazifemiz de yok" diye konu?Ÿtu.

     D'Alema, Türkiye'nin son aylardaki siyasi gerilim ve tartı?Ÿmaları, demokrasi

sınırları içerisinde kalarak gö?Ÿüslemi?Ÿ olmasını takdirle kar?Ÿıladı?Ÿını ifade

ederek, sözlerini ?Ÿöyle sürdürdü:

     "Türkiye gibi büyük bir ülkenin, bu zorlu geçi?Ÿleri, bu gerilimleri, sa?Ÿlam

bir demokratik çerçeve içerisinde gö?Ÿüslemesini de takdirle izledim. Demokratik

kurumlar ve demokratik kurallar dahilinde geli?Ÿen bu diyalektik, ?Ÿimdi kendini

seçimlerde de gösterecektir. Seçimler, demokrasinin i?Ÿleyi?Ÿi açısından en önemli

hadisedir".

     -SINIR ?–TESİ OPERASYON OLASILI?žI-

     D'Alema, Dı?Ÿi?Ÿleri Bakanı Abdullah Gül, TBMM Ba?Ÿkanı Bülent Arınç ve CHP

lideri Deniz Baykal ile de görü?Ÿece?Ÿi Ankara temasları sırasında, Irak ve

Afganistan, İran'ın nükleer programı gibi uluslararası sorunlar konusunda da

görü?Ÿ alı?Ÿveri?Ÿinde bulunaca?Ÿını söyledi.

     İtalya Dı?Ÿi?Ÿleri Bakanı, Türkiye'de terör eylemlerindeki artı?Ÿın ardından

Irak'ın kuzeyinde barınan terör unsurlarına kar?Ÿı operasyon olasılı?Ÿına ili?Ÿkin

bir soruyu, "Irak'a yönelik herhangi bir askeri müdahale olmamasını diliyorum.

Irak'ın durumu zaten yeterince kırılgan ve karma?Ÿık. Buna bir de o türden bir ?Ÿey

eklenmemeli" diye yanıtladı.

     Mevcut sorunların Türk yetkililerin Irak yetkilileri ve kuzeydeki yerel

yetkililerle sıkı bir i?Ÿbirli?Ÿiyle çözülebilece?Ÿini belirten D'Alema, ?Ÿöyle dedi:

     "Terör eylemleri ve sınır ihlalleri söz konusuysa, bunların önlenmesi için

de sıkı bir i?Ÿbirli?Ÿi içinde çalı?Ÿmak lazım. Kaldı ki Irak'ın istikrarı da, Irak

ile tüm kom?Ÿu ülkeler arasında güçlü bir i?Ÿbirli?Ÿi gerektiriyor. Türk ordusunun

kuzey Irak'a yönelik bir askeri müdahalesi, bir istikrar faktörü olabilecek gibi

görünmüyor."

AB KOMİSYONUNUN GENİ?žLEMEDEN SORUMLU ?œYESİ REHN:

     -''T?œRKİYE İLE M?œZAKERELERİ S?œRD?œRMELİYİZ''

    

     BERLİN (A.A) - 11.06.2007 - AB Komisyonunun geni?Ÿlemeden sorumlu üyesi Olli

Rehn, "Türkiye ile müzakerelerin sürdürülmesi gerekti?Ÿini" söyledi.

     Rehn, Alman Focus dergisine yaptı?Ÿı açıklamada, "Türkiye ile üyelik

müzakerelerine ba?Ÿlanması konusunda AB ülkelerinin oybirli?Ÿiyle karar

verdiklerini" hatırlatarak, "bir üye ülkenin bu süreci durdurmak için giri?Ÿimde

bulunabilece?Ÿini, ancak o zaman da bunun siyasi sorumlulu?Ÿunu ta?Ÿımak zorunda

oldu?Ÿunu" belirtti.

     Rehn, "Bizim pozisyonumuz açık: Türkiye ile müzakereleri sürdürmeliyiz.

Türkiye, AB kriterlerini yerine getirmek için yo?Ÿun çaba harcıyor. Ancak daha

önünde ta?Ÿlı bir yol var" dedi.

     Rehn, "Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs'ı (Rum kesimi) tanıyaca?Ÿı konusunda neden

ümidiniz var" ?Ÿeklindeki bir soruya kar?Ÿılık da "Bende, bunun yakın zamanda

gerçekle?Ÿece?Ÿi gibi bir ümit gördüyseniz, bu yanlı?Ÿ. ?žu sıralar Türkiye'de bu

konuda hiçbir ilerleme olmadı?Ÿını söylemek zorundayım" diye konu?Ÿtu.

     "AB'nin, Türkiye ile daha önce 8 ba?Ÿlı?Ÿı kapatma kararı alıp, neden daha

sonra 3 ba?Ÿlı?Ÿı açtı?Ÿının" sorulması üzerine Rehn, "Türkiye, Kıbrıs'tan (Rum

kesimi) gelen uçak ve gemilere limanlarını açmadı?Ÿı için bu güçlü bir sinyaldi.

Di?Ÿer yandan Türkiye ile müzakere sürecini sürdürmek istiyoruz, bilinçli olarak

dü?Ÿük bir düzeyde. Ankara daha hızlı bir tempo istiyorsa Kıbrıs sorununda

harekete geçmeli" ifadesini kullandı.

     "Türkiye'ye yapılan AB yardımlarının Türkiye'nin tutumundan dolayı gelecekte

kesilip kesilmeyece?Ÿinin" sorulması üzerine de Rehn, "Hayır. Ekonomik yardım

anlamlı. Biz bu parayı, Avrupa'nın de?Ÿerlerini korumak istedi?Ÿimiz yerlerde

kullanıyoruz. ?–rne?Ÿin hukuk sistemini Avrupa standartlarına getirmek için" diye

konu?Ÿtu.

     Rehn, "Türkiye'nin üyeli?Ÿinin AB'yi zorlayıp zorlamayaca?Ÿı" ?Ÿeklindeki bir

soruya kar?Ÿılık da "Avrupa'nın entegrasyon konusunda sa?Ÿlam bir geçmi?Ÿi vardır.

Türkiye tabii ki, büyük bir lokma. ?œyelikten önce kurumsal reformlara ve yeni bir

mali plana ihtiyacımız var" dedi.

     Dergide, Türkiye'nin AB üyeli?Ÿiyle ilgili olarak yayınlanan bir yazıda da

"Fransa Cumhurba?Ÿkanı Nicolas Sarkozy'nin, Türkiye'nin Avrupa'da yeri olmadı?Ÿı

?Ÿeklindeki açıklamalarıyla AB içinde Türkiye'nin AB üyeli?Ÿine kar?Ÿı yeni bir

muhalefet ba?Ÿlattı?Ÿı" belirtildi.

     "Sarkozy'nin bir danı?Ÿmanının, Fransa Cumhurba?Ÿkanının 21 Haziranda

yapılacak AB zirvesinde ?Ÿimdilik Türkiye ile 3 ba?Ÿlı?Ÿın daha açılmasını veto

etmeyece?Ÿi ve önceli?Ÿi Avrupa anayasası tasla?Ÿına verece?Ÿini, Türkiye konusunun

Aralık ayındaki AB zirvesinde gündeme gelece?Ÿini söyledi?Ÿi" ifade edildi.

     "Türk hükümetinin ise AB üyeli?Ÿi konusunda diretti?Ÿi ve AB'nin sadece

Fransa'dan olu?Ÿmadı?Ÿı ?Ÿeklinde açıklamalar yaptı?Ÿı" kaydedildi.Son güncelleme tarihi: 2007-06-12 10:26:14
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi