Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Mali İ?Ÿbirli?Ÿi / ABGS Projeleri / AB ile Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalo?Ÿunun Geli?Ÿtirilmesi Hibe Programı /

TR - AB Mali İ?Ÿbirli?Ÿi

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Avrupa Birli?Ÿi ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalo?Ÿunun Geli?Ÿtirilmesi Hibe Programı

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında devam eden  katılım müzakereleri üç bölümden olu?Ÿmaktadır. Birinci bölüm, Türkiye'deki reform sürecini desteklemek. İkinci bölüm, katılım müzakerelerinin çerçevesini belirlemek. ?œçüncü bölüm, ise Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birli?Ÿi arasında sivil toplum aracılı?Ÿıyla politik ve kültürel diyalo?Ÿu geli?Ÿtirmektir. Bireyleri bir araya getirerek birbirlerini anlamayı güçlendirmek amacı ta?Ÿıyan bu diyalog özellikle sivil toplumu kapsamaktadır. Avrupa Konseyi, ?katılımın müzakerelerine paralel olarak, Avrupa Birli?Ÿi'nin her aday ülkeyle yo?Ÿun politik ve kültürel diyalo?Ÿa girmesini öngörmektedir. Bu diyalo?Ÿun uzun vadedeki hedefi Avrupa Birli?Ÿi ve Türkiye sivil toplumunu Avrupa Birli?Ÿi'nin gelecekteki geni?Ÿlemesine hazırlamaktır' açıklaması ile Avrupa Komisyonu'nun tavsiye kararının çerçevesini geni?Ÿleterek hayata geçirmi?Ÿtir.

2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birli?Ÿi ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyalo?Ÿunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendi?Ÿi bir Strateji belirledi.1 Bu strateji bilgi açı?Ÿını azaltabilmek, kar?Ÿılıklı anlayı?Ÿı peki?Ÿtirmek ve böylece Avrupa Birli?Ÿi'nin geni?Ÿlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anla?Ÿılmasını sa?Ÿlamak amacıyla vatanda?Ÿlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri yakınla?Ÿtırmayı amaçlamaktadır

Geli?Ÿtirilen strateji kapsamında, Türkiye için 2006 Birle?Ÿme ?–ncesi Yardım Programı  ?Ÿu ba?Ÿlıkta bir projeyi de içermektedir: Avrupa Birli?Ÿi ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalo?Ÿunun Geli?Ÿtirilmesi. Proje,

i) kentler ve belediyeler (5 Milyon EURO);
ii) meslek örgütleri (3 Milyon Euro);
iii) üniversiteler (9.3 Milyon Euro);
iv) Diyalog için gençlik giri?Ÿimleri (2 Milyon Euro) arasındaki ili?Ÿkilerin yo?Ÿunla?Ÿtırılması ve çe?Ÿitlendirilmesini amaçlayan 19.3 Milyon Euro tutarında dört hibe programının gerçekle?Ÿtirilmesini sa?Ÿlamaktadır (özümseme kapasitesi ve teklifin niteli?Ÿine ba?Ÿlı olarak Sözle?Ÿme Makamı, kalan tutarın bile?Ÿenler arasında yeniden tahsisi hakkını saklı tutar).

Hibe Programı, gelecekteki geni?Ÿlemenin getirece?Ÿi zorluklar ve fırsatlara dikkat çekip, her iki tarafta toplum ve devlet tarafından dı?Ÿa vurulan gündelik kültür ve de?Ÿerlere ili?Ÿkin algılayı?Ÿ üzerine bir tartı?Ÿmayı destekleyerek, iki taraflı payla?Ÿımı arttırmak suretiyle Türkiye'nin politik, kültürel ve ekonomik kalkınmasında sivil toplumun katkısının arttırılması ve iyi örneklerin benimsenmesi, deneyim payla?Ÿımına yardım etmek ve  insan hakları ve demokrasinin peki?Ÿtirilmesi ve katılım için politik kriterler arasında anahtar durumunda olan; Türkiye'de canlı ve dinamik bir sivil toplumun daha da geli?Ÿtirilmesini desteklemek suretiyle AB üye ve aday ülkelerindeki kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı yapmak hedefini içermektedir.

?œniversiteler Hibe Programı
Kentler ve Belediyeler Hibe Programı
Diyalog İçin Gençlik Giri?Ÿimleri Hibe Programı
Meslek ?–rgütleri Hibe Programı
AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalo?Ÿunun Desteklenmesi De?Ÿerlendirmesi Komitesi (Sadece Duyuru Yapılan Kamu Kurumları için Geçerlidir.)

 

1 COM (2005) 290 "Komisyon'dan Konsey, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesine sunulan AB ve Aday ?œlkeler arasında Sivil Toplum Diyalo?Ÿun'a yönelik tavsiye kararı (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0290en01.pdf)Son güncelleme tarihi: 2007-06-15 17:09:01
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi