Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Duyurular / TAIEX 2006 Faaliyet Raporu Yayımlandı /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

  TAIEX 2006 Faaliyet Raporu Yayımlandı

Avrupa Birli?Ÿi Teknik Destek ve Bilgi De?Ÿi?Ÿim Ofisinin (TAIEX) 2006 yılına ait Faaliyet Raporu Avrupa Komisyonu Geni?Ÿleme Genel Müdürlü?Ÿünce yayımlandı.

2002 yılında TAIEX bütçesine dâhil olan Türkiye, günümüze kadar çe?Ÿitli müktesebat ba?Ÿlıklarında uzman deste?Ÿi, inceleme gezileri ve seminerler/çalı?Ÿma toplantıları kanalıyla TAIEX teknik deste?Ÿinden yararlanmı?Ÿtır.

Faydalanıcı ülkelerin gruplara ayrıldı?Ÿı ve özellikle talep güdümlü olan TAIEX mekanizmasında Türkiye "Aday ?œlkeler" grubunda AB mevzuatının aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi konularıda teknik destek almaya devam etmektedir.

2005 yılında tüm faydalanıcı ülkeleri kapsayan TAIEX verilerine göre toplam 1.322 faaliyet düzenlenmi?Ÿken, 2006 yılında 1.106 faaliyet düzenlenmi?Ÿtir. Tüm faydalanıcı ülkelerin katılımcı sayısı toplamı ise 2005 yılında 41.802 iken, 2006 yılında 35.685 olmu?Ÿtur.

Türkiye 2005 yılı verilerine göre "Aday ?œlkeler" grubunda 4.278 katılımcı ile Bulgaristan ve Romanya'dan sonra üçüncü sırada yer almı?Ÿtır. Aynı zamanda 2005 yılında Türkiye 83 faaliyet gerçekle?Ÿtirerek bu grupta yine üçüncü sırada yer almı?Ÿtır.

2006 yılı TAIEX faaliyet raporuna göre, Türkiye 40 faaliyet gerçekle?Ÿtirmi?Ÿ, toplam 2.150 katılımcı TAIEX teknik destek yardımından faydalanmı?Ÿtır. Bulgaristan ve Romanya'nın 2007 yılının Ocak ayında Birli?Ÿe üye olmasıyla birlikte, "Yeni ?œye Devletler" grubunda yer alan devletler dı?Ÿında Türkiye hem katılımcı sayısı hem de yaptı?Ÿı faaliyet sayısı ile 2006 yılı raporuna göre ikinci sırada yer almı?Ÿtır.

Teknik destek yardımı için en fazla talebin Türkiye'nin de içinde bulundu?Ÿu "Aday ?œlkeler" grubundan geldi?Ÿi 2006 yılında, TAIEX faaliyetleri en çok "?–zgürlükler, Güvenlik ve Adalet" alanında gerçekle?Ÿtirilmi?Ÿtir. Bu alanda Türkiye'de birçok ?Ÿehirde 2005 yılından bu yana devam eden avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözle?Ÿmesi hakkında bilgilendirilmesi çalı?Ÿmalarına devam edilmi?Ÿtir. Aile hukuku konusunda yargısal i?Ÿbirli?Ÿi İstanbul'daki çalı?Ÿma grubunun konusu iken, Ankara'da ise barınma evleri ve göç alanındaki müktesebat konulu bir çalı?Ÿma toplantısı yapılmı?Ÿtır. Ayrıca terörizmin finansmanı, suçların ve yolsuzlu?Ÿun önlenmesi, EUROPOL ve EUROJUST ile internet yoluyla i?Ÿlenen suçların cezalandırılması konularında da teknik destek verilmi?Ÿtir. Bununla birlikte, siyasi kriterlerle ilgili kötü muamele ve i?Ÿkence ile mücadele, kadın haklarını geli?Ÿtirme ve ev içi ?Ÿiddet ile mücadele ve ifade özgürlü?Ÿü konularında üç büyük seminer düzenlenmi?Ÿtir.  Bu faaliyetlere birçok hâkim, savcı ve sivil toplum kurulu?Ÿunun temsilcileri katılmı?Ÿtır.

Di?Ÿer alanlarında da Türkiye birçok faaliyete i?Ÿtirak etmi?Ÿtir. ?–rne?Ÿin, "İç Pazar" alanında 7 ve "Altyapı, ?‡evre, Enerji ve Ula?Ÿım" alanında 8 faaliyet yapan Türkiye'den, "Tarım, Veterinerlik ve Bitki Sa?Ÿlı?Ÿı" konularında düzenlenen faaliyetlerde de 434 katılımcı yer almı?Ÿtır. Ayrıca, TAIEX Ofisinin gerçekle?Ÿtirdi?Ÿi toplam 250 çalı?Ÿma gezisi ve uzman deste?Ÿi faaliyetinin 21'ine katılmı?Ÿtır.

TAIEX2004 Faaliyet Raporu (pdf-ingilizce)

TAIEX2005 Faaliyet Raporu (pdf-ingilizce)

TAIEX2006 Faaliyet Raporu (pdf-ingilizce) Son güncelleme tarihi: 2007-07-04 13:39:50
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi