Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Bilgi Edinme / Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulunun ?‡alı?Ÿma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

BİLGİ EDİNME DE?žERLENDİRME KURULUNUN ?‡ALI?žMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA Y?–NETMELİK

Ba?Ÿbakanlıktan:

BİRİNCİ B?–L?œM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1.- (1) Bu Yönetmeli?Ÿin amacı, Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulunun görev ve çalı?Ÿmalarına ili?Ÿkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2.- (1) Bu Yönetmelik, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmı?Ÿtır.

Tanımlar

MADDE 3.- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Ba?Ÿkan: Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulu Ba?Ÿkanını,

b) Kanun: 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu,

c) Kurul: Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulunu,

ç) ?œye: Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulu üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ B?–L?œM

Kurul

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 4.-(1) Kurulun görev ve yetkileri ?Ÿunlardır:

a) Bilgi edinme ba?Ÿvurusuyla ilgili yapılacak itirazları karara ba?Ÿlamak.

b) Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ili?Ÿkin görü?Ÿ ve de?Ÿerlendirme istemini içeren ba?Ÿvuruları karara ba?Ÿlamak.

c) Kurum ve kurulu?Ÿlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ili?Ÿkin hususları düzenlemek.

ç) Kurum ve kurulu?Ÿlarca, Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca gönderilen raporları ve hazırlayaca?Ÿı genel raporu her yıl Nisan ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermek.

d) Gerekti?Ÿinde belli i?Ÿlerin gündeme alınmasına karar vermek.

e) Bilgi edinme hakkına ili?Ÿkin yapılması gereken mevzuat de?Ÿi?Ÿikliklerini önermek.

Sekreterya hizmetleri

MADDE 5.- (1) Kurula, sekreterya hizmetlerinin yürütülebilmesi için Ba?Ÿbakanlık tarafından yeterince personel ve malî imkân sa?Ÿlanır. Kurul tarafından sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan harcamalar Ba?Ÿbakanlık bütçesinde yer alan Kurul ödene?Ÿinden kar?Ÿılanır.

(2) Kurul kararlarının ve yazı?Ÿmalarının kaydı, muhafazası ve ar?Ÿivlenmesi genel hükümlere uygun olarak Kurul Sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Toplantı zamanı

MADDE 6.- (1) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyuldu?Ÿu her zaman Ba?Ÿkanın ça?Ÿrısı üzerine toplanır.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 7.- (1) Kurulun toplantı yeter sayısı altı, karar yeter sayısı be?Ÿtir. ?‡ekimser oy kullanılamaz.

Toplantıya katılım

MADDE 8.- (1) Ba?Ÿkan ve üyelerin mazeretleri haricinde toplantılara düzenli olarak katılmaları esastır.

(2) İzinli üyeler, acil durumlarda Ba?Ÿkan tarafından toplantıya ça?Ÿrılabilir

?œ?‡?œNC?œ B?–L?œM

Ba?Ÿkan

Ba?Ÿkanın seçimi

MADDE 9.- (1) Ba?Ÿkan, ilk toplantıda Kurulun kendi üyeleri arasından seçilir. Kurul üyeleri Ba?Ÿkan seçilmek için aday olabilecekleri gibi di?Ÿer üyeleri de aday gösterebilirler.

Ba?Ÿkanın görev ve yetkileri

MADDE 10.- (1) Ba?Ÿkanın görev ve yetkileri ?Ÿunlardır:

a) Kurulu temsil etmek.

b) Raportörleri görevlendirmek.

c) Kurul toplantısının gündemini belirlemek, üyeleri toplantıya ça?Ÿırmak ve toplantıyı yönetmek.

ç) Kurul tarafından alınan kararları ilgililere bildirmek.

d) Kurulun görev alanına giren konularda di?Ÿer kurum ve kurulu?Ÿlarla i?Ÿbirli?Ÿi yapmak.

e) Kurulun faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek.

(2) Ba?Ÿkanın bulunmadı?Ÿı hallerde, toplantıya katılan en ya?Ÿlı üye Kurula ba?Ÿkanlık eder ve Ba?Ÿkanın yetkilerini kullanır.

D?–RD?œNC?œ B?–L?œM

İtiraz

İtirazın incelenmesi

MADDE 11.- (1) İtiraz dilekçesi, Ba?Ÿkanca görevlendirilecek raportör tarafından incelenir. Zorunluluk halinde aynı i?Ÿ birden fazla raportöre verilebilir. Bu durumda, hazırlanan raporlar, ilgili raportörler tarafından birlikte imzalanır.

(2) Raportör, itirazın kendisine verildi?Ÿi tarihten itibaren be?Ÿ i?Ÿ günü içinde, usul ve esas yönünden bir rapor hazırlayarak Ba?Ÿkana sunar. Raporda, Ba?Ÿkan tarafından incelemeye yönelik olarak tespit edilen eksiklikler raportör tarafından tamamlanır. Gündem ve tamamlanan raporlar toplantı gününden önce bütün üyelere da?Ÿıtılır. Rapor, toplantıda, raportör tarafından Kurula sunulur.

(3) İtiraz, dilekçenin Kurul kayıtlarına girdi?Ÿi tarihten itibaren otuz i?Ÿ günü içinde sonuçlandırılır.

İtirazın usulden incelenmesi

MADDE 12.- (1) Kurul, itiraz dilekçesinde aranan ?Ÿartların bulunmadı?Ÿını tespit ederse, ara kararı ile bu eksiklik veya aykırılı?Ÿın on be?Ÿ günlük sürede giderilmesini, aksi takdirde itirazın reddedilece?Ÿini itiraz edene yazılı olarak bildirir. ?–ngörülen sürede belirtilen eksiklik ve aykırılık giderilmezse itirazın reddine karar verilir.

(2) İtirazdan veya itiraz sonuçlanmadan önce yargı yoluna ba?Ÿvuruldu?Ÿunun tespiti halinde itiraz ba?Ÿvurusu i?Ÿlemden kaldırılır ve durum itiraz edene bildirilir.

(3) Aynı ki?Ÿi tarafından, aynı maddi ve hukukî sebebe dayanılarak yapılan ikinci itiraz incelenmeksizin reddedilir.

(4) Taraflar, Kurulun vermi?Ÿ oldu?Ÿu bir karara dayanak te?Ÿkil eden bilgi veya belgelerde herhangi bir eksiklik, sahtecilik ve benzeri bir durumu tespit etmeleri ya da esası etkileyecek yeni bir bilgi veya belgeye ula?Ÿmaları durumunda Kurula ba?Ÿvurabilirler. Kurul, bu ba?Ÿvuru üzerine kararını yeniden gözden geçirebilir.

İtirazın esastan incelenmesi

MADDE 13.- (1) Kurul tarafından 12 nci madde uyarınca yapılan inceleme sonucunda bir eksiklik bulunmazsa, itirazın esastan incelenmesine geçilir.

(2) Kurul, bir veya birkaç üye görevlendirerek gerekli gördü?Ÿü incelemeleri yaptırabilir; belirleyece?Ÿi konularda komisyonlar ve çalı?Ÿma grupları kurabilir, ayrıca gerekli gördü?Ÿü takdirde, ilgili bakanlık ile di?Ÿer kurum ve kurulu?Ÿların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir. Bakanlık ile di?Ÿer kurum ve kurulu?Ÿların temsilcileri, belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmak zorundadırlar.

(3) Kurum ve kurulu?Ÿlar, Kurulun istedi?Ÿi her türlü bilgi veya belgeyi gizli dahi olsa onbe?Ÿ i?Ÿ günü içinde vermekle yükümlüdürler.

(4) İtiraz, haksız bulunursa reddedilir.

(5) İtiraz haklı bulunursa, itiraz edenin itiraz konusu bilgi ve belgeye eri?Ÿimine karar verilir.

Görü?Ÿmelerde usul

MADDE 14.- (1) Konular gündemdeki sıraya göre görü?Ÿülür.

(2) Ba?Ÿkan ve üyeler, kendilerini, e?Ÿlerini, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarını ve evlatlıklarını ilgilendiren görü?Ÿmelerle ilgili toplantılara katılamazlar.

(3) Gündeme ili?Ÿkin konular üzerinde görü?Ÿmeler bittikten sonra oylamaya geçilir. Ba?Ÿkan oyunu en son kullanır.

(4) Görü?Ÿmelere, Kurul üyeleri, raportörler ve görevli personel ile Kurul tarafından davet edilenler dı?Ÿında kimse katılamaz.

Karar tutanakları

MADDE 15.- (1) Kurul kararları tutana?Ÿa ba?Ÿlanır. Tutanakta, itirazın kayıt numarası, itiraz eden, kararına itiraz edilen kurum ve kurulu?Ÿ, varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri, karar, karar tarihi ve oybirli?Ÿi veya oyçoklu?Ÿuyla verilip verilmedi?Ÿi yer alır. Tutanak Ba?Ÿkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Kararlarda bulunacak hususlar

MADDE 16.- (1) Kararlarda, itirazın kayıt ve karar numarası, taraflar, varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri, raportörün ad ve soyadı, itirazın özeti, kararın dayandı?Ÿı hukuki sebepler, kararın gerekçesi ve karar, kararın tarihi, kararı veren Ba?Ÿkan ve üyelerin ad ve soyadları, imzaları ve varsa kar?Ÿı oyları yer alır.

(2) Karar, Kurul Sekreteryasında tutulan dosyada muhafaza edilir. Kararın birer örne?Ÿi itiraz edene ve ilgili kurum ve kurulu?Ÿa gönderilir.

Gizlili?Ÿi koruma

MADDE 17.- (1) Kurula gönderilen bilgi veya belgeler ile Kurul tarafından edinilen görü?Ÿ, de?Ÿerlendirme ve incelemelerden gizlilik derecesi bulunanların korunmasında ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. Kurul ba?Ÿkan ve üyeleri ile bu bilgileri derleyen ve de?Ÿerlendiren tüm personel gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Kurul ba?Ÿkan ve üyeleri ile di?Ÿer personelin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(2) Kurul, alınan bilgi ve belgelerin gizlili?Ÿini korumak ve itiraz sonuçlandı?Ÿında ilgili yerlere gizlili?Ÿini koruyarak teslim etmek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 18.- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü?Ÿe girer.

Yürütme

MADDE 19.- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ba?Ÿbakan yürütür.Son güncelleme tarihi: 2007-04-16 15:10:24
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi