Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Bilgi Edinme / Bilgi ve Belgeye Eri?Ÿim ?œcreti Genel Tebli?Ÿi /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Bilgi ve Belgeye Eri?Ÿim ?œcreti Genel Tebli?Ÿi

Maliye Bakanlı?Ÿından

Bilgi ve Belgeye Eri?Ÿim ?œcreti Genel Tebli?Ÿi

(Sıra No: 1)

Bilindi?Ÿi üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 10 uncu maddesinde; "Ba?Ÿvurunun yapıldı?Ÿı kurum ve kurulu?Ÿ, eri?Ÿimine olanak sa?Ÿladı?Ÿı bilgi veya belgeler için ba?Ÿvuru sahibinden eri?Ÿimin gerektirdi?Ÿi maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir."  hükmü yer almı?Ÿtır.

27 Nisan 2004 gün ve 25445 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlü?Ÿe giren "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İli?Ÿkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 31/10/2005 tarih ve 2005/9585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de?Ÿi?Ÿik 22 nci maddesinde "Kurum ve kurulu?Ÿlarca uygulanacak bilgiye eri?Ÿim ücret tarifesi Maliye Bakanlı?Ÿınca belirlenir." hükmüne yer verilmi?Ÿtir.

Bu hükümler çerçevesinde belirlenen "Bilgi ve Belgeye Eri?Ÿim ?œcret Tarifesi" ekte yer almı?Ÿtır.

Söz konusu tarifenin uygulanmasında a?Ÿa?Ÿıda belirtilen esas ve usullere riayet edilecektir.

1 - Kanun ve Yönetmeli?Ÿin ilgili hükümleri uyarınca, kamu kurum ve kurulu?Ÿları ile kamu kurumu niteli?Ÿindeki meslek kurulu?Ÿları, eri?Ÿimine imkân sa?Ÿlayacakları bilgi ve belgeler kar?Ÿılı?Ÿında ücret talep edip etmemekte serbesttir.

?œcret talep edilmesine karar verilmesi halinde, belirlenecek ücret; bilgi veya belgelere eri?Ÿimin gerektirdi?Ÿi inceleme, ara?Ÿtırma, yazma, tarama, kopyalama, postalama ve di?Ÿer maliyet unsurları ve sair giderlerle orantılı olacak ve maliyet tutarını a?Ÿmayacaktır. Ancak, eri?Ÿimine imkân sa?Ÿlanan yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası için, postalama maliyeti dâhil herhangi bir ücret alınmayacaktır.

2 - Kurum ve kurulu?Ÿlar eri?Ÿimine imkân sa?Ÿlayacakları bilgi veya belgelerin, eri?Ÿim maliyet tutarı ile ödemenin nereye yapılaca?Ÿı hakkında ba?Ÿvuru sahibini, ba?Ÿvuru tarihinden itibaren on be?Ÿ gün içinde bilgilendireceklerdir.

Ancak, istenen bilgi veya belgelerin; ba?Ÿvurulan kurum ve kurulu?Ÿ içindeki ba?Ÿka bir birimden sa?Ÿlanması, ba?Ÿvuru ile ilgili olarak bir ba?Ÿka kurum ve kurulu?Ÿun görü?Ÿünün alınmasının gerekmesi veya ba?Ÿvuru içeri?Ÿinin birden fazla kurum ve kurulu?Ÿu ilgilendirmesi durumunda, eri?Ÿim maliyet tutarı ile ödemenin nereye yapılaca?Ÿı hakkında ba?Ÿvuru sahibi, ba?Ÿvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde bilgilendirilecektir.

Bilgi veya belgelere eri?Ÿim için gereken maliyet tutarının kurum ve kurulu?Ÿ tarafından ba?Ÿvuru sahibine bildirilmesiyle, on be?Ÿ veya otuz i?Ÿ günlük süreler kesilecektir.

Kurum ve kurulu?Ÿlarca ba?Ÿvuru sahibine bildirilecek maliyet miktarında, maliyete esas olan unsurlar veya nedenlerde belirtilecektir.

Ba?Ÿvuru sahibi, bildirilen ücreti kabul etmesi halinde, bildirimin yapıldı?Ÿı tarihten itibaren on be?Ÿ i?Ÿ günü içinde ödemeyi yapacak ve yine aynı süre içinde yaptı?Ÿı ödemeyi gösteren belgeyi, kendisine ödemenin miktarını ve nereye yatırılaca?Ÿını bildiren kurum veya birime iletecektir. ?–deme belgesi bu süre içinde ilgili kurum ve birime iletilmedi?Ÿi takdirde, ba?Ÿvuru sahibi talebinden vazgeçmi?Ÿ sayılacaktır.

?–deme yapıldı?Ÿına dair belge, ilgili kuruma elden veya posta yoluyla iletilecektir. ?–deme belgesinin posta yoluyla yapılacak ibrazında, on be?Ÿ günlük süre, belgenin postaya verildi?Ÿi tarih itibarıyla de?Ÿerlendirilecek ve kurumun eline geçti?Ÿi gün itibarıyla bilgi ve belgenin gönderilme süresi ba?Ÿlayacaktır.

3 - Kamu kurum ve kurulu?Ÿlarının, eri?Ÿimine imkân sa?Ÿladıkları bilgi veya belgeler için ba?Ÿvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kurulu?Ÿlarca belirlenecek saymanlıklara veya bu saymanlıkların bankalardaki hesaplarına yatırılacaktır.

Kamu kurumu niteli?Ÿindeki meslek kurulu?Ÿlarının ba?Ÿvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler ise ilgili meslek kurulu?Ÿlarına veya belirleyecekleri banka hesaplarına yatırılacaktır.

Kurum ve kurulu?Ÿlar, ödeme yapılacak saymanlıklar ile banka hesaplarına ili?Ÿkin bilgilere, kurumun bilgi edinme birimlerinin web sayfalarında yer vereceklerdir.

4 - Eri?Ÿimine imkân sa?Ÿlanacak bilgi veya belgeler kar?Ÿılı?Ÿında ba?Ÿvuru sahibinden tahsil edilecek ücret; genel bütçeli kapsamındaki kurulu?Ÿlarda genel bütçeye, di?Ÿer kurulu?Ÿlarda ise ilgili kurumun kendi bütçesine gelir kaydedilecektir.

5 - Bu Tebli?Ÿ ve eki Bilgi ve Belgeye Eri?Ÿim ?œcret Tarifesi, 1/3/2006 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Tebli?Ÿ olunur.

Ek

Bilgi ve Belgeye Eri?Ÿim ?œcret Tarifesi

1 - Kurum ve kurulu?Ÿların ellerinde mevcut bulunan normal siyah-beyaz veya renkli yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makineleriyle yazılması, taranması ve kopyalanmasında mahzur bulunmayıp da A3 ve A4 boyutlu kâ?Ÿıtlara yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

a) İlk on sayfası için herhangi bir ara?Ÿtırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.

b) İlk on sayfasından sonraki her sayfa için, talebe göre; siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa ba?Ÿına 50 Yeni Kuru?Ÿ; renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa ba?Ÿına 100 Yeni Kuru?Ÿ ücret tahsil edilecektir.

c) İlk on sayfasından sonraki sayfalar için ortaya çıkacak ara?Ÿtırma, inceleme ve di?Ÿer maliyet unsurları ile sair giderler, kurum ve kurulu?Ÿlarca ayrıca tespit edilip, (b) ye göre belirlenen ücrete ilave edilecektir. Ancak, (b) bendi hükümlerine göre belirlenecek ücrete ilave edilecek bu tutar, hiçbir ?Ÿekilde sayfa ba?Ÿına 5 YTL'yi, toplamda da 100 YTL'yi geçmeyecektir.

(b) ve (c) bentlerinde yer alan tutarlar ile 6 ncı sırada faks sayfası için belirlenen tutar, 1/1/2007 tarihinden ba?Ÿlayarak, her yılba?Ÿı itibarıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen "Yeniden De?Ÿerleme Oranı" kadar artırılarak uygulanacaktır.

2 - Bilgi ve belgenin niteli?Ÿi ve niceli?Ÿi gere?Ÿi veya teknik ve hukuki nedenlerle, 1 inci sırada belirtilen araç, yol, yöntem veya ka?Ÿıtlarla yazılması, taranması ve kopyalanması kısmen veya tamamen imkânsız veya mahzurlu bulunup da ba?Ÿka araç, yol, yöntem veya ka?Ÿıtlarla yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

a) İlk on sayfası için herhangi bir ara?Ÿtırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.

b) İlk on sayfasından sonraki sayfalar için ortaya çıkacak ara?Ÿtırma, inceleme, yazma, tarama, kopyalama ve di?Ÿer maliyet unsurları ile sair giderler, kurum ve kurulu?Ÿlarca tespit ve tahsil edilecektir.

3 - Yukarıdaki 1 ve 2 nci sıralarda belirtilenlerin dı?Ÿında kalan bilgi ve belgelerden, nitelik ve niceli?Ÿi gere?Ÿi veya hukuki ve teknik nedenlerle, bilgi ve belgenin inceletilmesi, not aldırılması, dinletilmesi, izletilmesi, foto?Ÿraf ve video kaydının çektirilmesi, resminin yaptırılması ve sair yöntemlerle ba?Ÿvuru sahibine verilecek veya iletilecek olanlar için, inceleme ve ara?Ÿtırma da dâhil olmak üzere, yapılacak harcamalar ile olu?Ÿacak her türlü maliyet ve sair giderler, kurum ve kurulu?Ÿlarca tespit ve tahsil edilecektir.

4 - Kanun ve Yönetmelik uyarınca ba?Ÿvuru sahibine verilmesi veya iletilmesi zorunlu bulunan, ancak, tür, teknik ve yöntem olarak yukarıdaki 1, 2 ve 3 üncü sıralara sokulamayan bilgi ve belgeler için, inceleme ve ara?Ÿtırma da dâhil olmak üzere yapılacak harcamalar ile olu?Ÿacak her türlü maliyet ve sair giderler, kurum ve kurulu?Ÿlarca tespit ve tahsil edilecektir.

5 - Aynı ki?Ÿi veya kurum tarafından, daha önce kar?Ÿılanan talep veya taleplerin devamı olmak üzere, aynı konuda yeni ba?Ÿvurularla istenilen bilgi ve belgelerin ücretlendirilmesinde, daha önce verilen sayfalar da dâhil edilerek bulunacak toplam sayfa sayısı esas alınacak ve ilk onuncu sayfadan sonraki sayfalar için ücret tespit ve tahsil edilecektir.

6 - Bilgi ve belgelerin ba?Ÿvuru sahibine ula?Ÿtırılması kar?Ÿılı?Ÿında; 1 ve 2 nci sırada belirtilenlerin ilk on sayfası için ileti yolu ve ?Ÿekline bakılmaksızın hiçbir ileti (faks, e-posta, posta) ücreti alınmayacak; bunların dı?Ÿında kalanlardan, posta yoluyla gönderilecek olanlar için Posta ve Telgraf Te?Ÿkilatınca belirlenen tarife tutarında, faks yoluyla gönderilecek olanlar için faks sayfası ba?Ÿına 50 Yeni Kuru?Ÿ ücret tahsil edilecektir.

7 - Bilgi ve belgelere eri?Ÿimin gerektirdi?Ÿi inceleme, ara?Ÿtırma, yazma, tarama, kopyalama ve di?Ÿer maliyet unsurları hariç olmak üzere, sayfa sayısı veya belge türü ne olursa olsun elektronik postayla ula?Ÿtırılacak bilgi ve belgelerden, elektronik posta nedeniyle her hangi bir ücret alınmayacaktır.

 Son güncelleme tarihi: 2007-04-16 12:51:51
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi