Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Bilgi Edinme / Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İli?Ÿkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İli?Ÿkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Karar Sayısı : 2004/7189

Ekli "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İli?Ÿkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in yürürlü?Ÿe konulması; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/4/2004 tarihinde kararla?Ÿtırılmı?Ÿtır.

BİRİNCİ B?–L?œM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeli?Ÿin amacı, gerçek ve tüzel ki?Ÿilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ili?Ÿkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların ba?Ÿlı, ilgili veya ili?Ÿkili kurulu?Ÿlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların ba?Ÿlı ve ilgili kurulu?Ÿları ile birlik veya ?Ÿirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel ki?Ÿili?Ÿini haiz olarak enstitü, te?Ÿebbüs, te?Ÿekkül, fon ve sair adlarla kurulmu?Ÿ olan bütün kamu kurum ve kurulu?Ÿlarının ve kamu kurumu niteli?Ÿindeki meslek kurulu?Ÿlarının faaliyetlerinde uygulanır.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanmı?Ÿtır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum ve kurulu?Ÿ: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme ba?Ÿvurusu yapılacak tüm makam ve mercileri,

b) Ba?Ÿvuru sahibi: 4982 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kurulu?Ÿlara ba?Ÿvuran gerçek ve tüzel ki?Ÿileri,

c) Bilgi: Kurum ve kurulu?Ÿların kayıtlarında yer alan 4982 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,

d) Belge: Kurum ve kurulu?Ÿların sahip oldukları 4982 sayılı Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya ço?Ÿaltılmı?Ÿ dosya, evrak, kitap, dergi, bro?Ÿür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, foto?Ÿraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri ta?Ÿıyıcılarını,

e) Bilgi veya belgeye eri?Ÿim: İstenen bilgi veya belgenin niteli?Ÿine göre, kurum ve kurulu?Ÿlarca, ba?Ÿvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadı?Ÿı hallerde, ba?Ÿvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeri?Ÿini görmesine veya i?Ÿitmesine izin verilmesini,

f) Kurul: Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulunu,

g) Kanun: 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ B?–L?œM

Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Verme Yükümlülü?Ÿü ve Bilgi Verme Usulü

Bilgi edinme hakkı

Madde 5- Herkes, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel ki?Ÿiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve kar?Ÿılıklılık ilkesi çerçevesinde, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar. Bu kapsamdaki ba?Ÿvurular Türkçe olarak yapılır. Kar?Ÿılıklılık ilkesi kapsamında bulunan ülkeler Dı?Ÿi?Ÿleri Bakanlı?Ÿınca Resmi Gazetede ilan edilir.

Türkiye'nin taraf oldu?Ÿu uluslararası sözle?Ÿmelerden do?Ÿan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi verme yükümlülü?Ÿü kapsamında alınacak tedbirler

Madde 6- Kurum ve kurulu?Ÿlar, Kanunda yer alan istisnalar dı?Ÿındaki her türlü bilgi veya belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ba?Ÿvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme ba?Ÿvurularını etkin, süratli ve do?Ÿru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kurum ve kurulu?Ÿlar, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme ba?Ÿvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolayla?Ÿtıracak ?Ÿekilde tasnif ederler. Bu amaçla kurum ve kurulu?Ÿların belge kayıt, dosyalama ve ar?Ÿiv düzeniyle ilgili gerekli idari ve teknik tedbirler alınır.

Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme ba?Ÿvurularından kaynaklanan i?Ÿ yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurum ve kurulu?Ÿlar;

a) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut oldu?Ÿunu ihtiva eden kurum dosya planlarını,

b) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel nitelikli karar ve i?Ÿlemlerini, mal ve hizmet alımlarını, satımlarını, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını,

c) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı veya di?Ÿer düzenleyici i?Ÿlemlerin neler oldu?Ÿunu, yayımlanmı?Ÿsa hangi tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandı?Ÿını, görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuatın de?Ÿi?Ÿiklikleri i?Ÿlenmi?Ÿ halini,

bilgi ileti?Ÿim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar.

Kesinle?Ÿen faaliyet ve denetim raporları uygun vasıtalarla kamuoyunun incelemesine açık hale getirilir.

Kurum ve kurulu?Ÿlar, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme ba?Ÿvurularından kaynaklanan i?Ÿ yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurumsal internet sayfalarını bu madde hükümlerine göre yeniden ?Ÿekillendirir. Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kurulu?Ÿlar, bu bilgileri tek tek birimler bazında, aynı kurumsal internet sayfası üzerinden; zorunlu hallerde kurumsal internet sayfasından link verilmek suretiyle birime ait internet sayfası üzerinden kamuoyunun bilgisine sunarlar.

Kurum ve kurulu?Ÿlar, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut oldu?Ÿunu ihtiva eden kurum dosya planlarını, konuyla ilgili mevzuatta belirlenmi?Ÿ ilkelere uygun olarak düzenlerler. Kurum dosya planları, kurum ve kurulu?Ÿların basın ve halkla ili?Ÿkilerle görevli birimlerinde olu?Ÿturulacak bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha ba?Ÿvuru sahiplerinin istifadesine sunulur. Kurum dosya planlarının bir örne?Ÿi de kurum ve kurulu?Ÿların kurumsal internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunulur.

Bilgi edinme hakkının, elektronik ortamda kullanımını kolayla?Ÿtırmak maksadıyla, EK-1 ve EK-2'de yer alan ba?Ÿvuru formları ile kurum ve kurulu?Ÿların bilgi edinme birimlerinin elektronik posta yoluyla ba?Ÿvuru kabul edecek elektronik posta adresleri, kurum ve kurulu?Ÿların internet sayfalarında yayımlanır. Bu ba?Ÿvuru formları ayrıca, ba?Ÿvuru sahiplerinin istifadesi amacıyla bilgi edinme birimlerinde sürekli bulundurulur.

İhtiyari olarak yayımlanabilecek bilgi veya belgeler

Madde 7- Kurum ve kurulu?Ÿlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme ba?Ÿvurularından kaynaklanan i?Ÿ yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla, a?Ÿa?Ÿıdaki türden bilgi veya belgeleri internet sayfaları üzerinden kamuoyunun bilgisine sunabilirler:

a) Te?Ÿkilat yapısı, görevler, bütçe, gelir ve giderler hakkındaki bilgi veya belgeler,

b) Personel sayısı ve statüleri hakkındaki bilgiler,

c) Verilen hizmetlere ili?Ÿkin bilgiler,

d) Karar alma, hizmet sunma ve politika olu?Ÿturma yöntemlerine ili?Ÿkin bilgiler,

e) Kamuyu etkileyen kararlar ve gerekçeleri, politikalar, bunlar hakkında idare tarafından yapılan de?Ÿerlendirmeler ve bu kararların alınmasına dayanak te?Ÿkil eden temel bilgiler ve veriler,

f) Kayıt, dosyalama ve ar?Ÿiv düzeninin tanıtımına ili?Ÿkin bilgiler,

g) ?žikayet ve ba?Ÿvuruların yapılma usulü ve verilece?Ÿi merci veya yetkili ki?Ÿi hakkında bilgiler,

h) İstatistiki veriler, ara?Ÿtırma raporları, makaleler ve di?Ÿer belgeler.

Bilgi edinme birimlerinin olu?Ÿturulması

Madde 8- Kurum ve kurulu?Ÿların basın ve halkla ili?Ÿkilerle görevli birimlerinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere eri?Ÿimin zamanında sa?Ÿlanabilmesi amacıyla bilgi edinme birimleri olu?Ÿturulur.

Bünyesinde basın ve halkla ili?Ÿkilerle görevli birimi veya bu birime benzer görevler ifa eden birim bulunmayan kurum ve kurulu?Ÿlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere eri?Ÿimin zamanında sa?Ÿlanabilmesi amacıyla, kurum ve kurulu?Ÿ içindeki bir birim bünyesinde bilgi edinme birimleri olu?Ÿtururlar veya do?Ÿrudan kurum yöneticisine ba?Ÿlı bilgi edinme yetkilisi görevlendirirler.

Bilgi edinme birimlerinde, yeterli sayıda personel görevlendirilir. Bu birimlerin, bilgi edinme ba?Ÿvurusu yapılabilmesini kolayla?Ÿtıracak fiziki mekana ve teknik donanıma sahip olması esastır.

Bu birimlerde görevli personel, bilgi edinme hakkını kullanacak ki?Ÿilerin istekleri halinde, ba?Ÿvurunun nasıl yapılaca?Ÿı, talep edilen bilgi veya belgenin kurum ve kurulu?Ÿun hangi biriminde bulunabilece?Ÿi ve ba?Ÿvuru sonrasındaki i?Ÿlemler konusunda bilgi verir, açıklama yapar, gerekli yardımı sa?Ÿlar ve bilgi edinme ba?Ÿvurularıyla ilgili i?Ÿlemleri yapar.

Bilgi edinme ba?Ÿvurusunda bulunan ki?Ÿilerin, kurum ve kurulu?Ÿların ellerinde hangi konularda ve ne türden bilgi veya belgeler bulundu?Ÿu konusunda bilgilenmelerini sa?Ÿlamak amacıyla, 6 ncı madde uyarınca kurum ve kurulu?Ÿlarca hazırlanacak kurum dosya planları, bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha ba?Ÿvuru sahiplerinin istifadesine sunulur.

Kurum ve kurulu?Ÿların te?Ÿkilat yapısına, görev ve hizmet alanlarına ili?Ÿkin bilgiler, tanıtma veya e?Ÿitim amaçlı bro?Ÿürler ve yayınlar, yıllık faaliyet raporları ile bütçe ve harcamalarına ili?Ÿkin raporlar bilgi edinme birimlerinde bulundurulabilir. Ki?Ÿiler bu tür tanıtıcı yayınlardan istifade edebilir.

?œ?‡?œNC?œ B?–L?œM

Bilgi Edinme Ba?Ÿvurusu

Ba?Ÿvuru usulü

Madde 9- Gerçek ki?Ÿiler tarafından yapılacak bilgi edinme ba?Ÿvurusu; ba?Ÿvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya i?Ÿ adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulundu?Ÿu kurum ve kurulu?Ÿa yapılır.

Tüzel ki?Ÿiler tarafından yapılacak bilgi edinme ba?Ÿvurusu; tüzel ki?Ÿinin unvanı ve adresi ile yetkili ki?Ÿinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulundu?Ÿu kurum ve kurulu?Ÿa yapılır.

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Bilgi veya belgeye eri?Ÿimin kısa sürede sa?Ÿlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kurulu?Ÿun hangi biriminden istendi?Ÿi ve ihtiyaç duyulan di?Ÿer hususlar dilekçede belirtilir.

Merkezi idarenin ta?Ÿra te?Ÿkilatında bulunan bilgi veya belgelere ili?Ÿkin ba?Ÿvurular, valilik veya kaymakamlı?Ÿa ba?Ÿlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya ta?Ÿra te?Ÿkilatında bulunan ilgili birimlere yapılır. İl ve ilçelerde bulunan birimler arasındaki koordinasyon ve bu i?Ÿlemlere ili?Ÿkin raporların hazırlanması, valilik ve kaymakamlıklardaki bilgi edinme birimlerince sa?Ÿlanır. Valilik ve kaymakamlıklarda bulunan bilgi edinme birimleri, merkez te?Ÿkilatını ilgilendiren konularda kendilerine yapılan ba?Ÿvuruları ilgili idareye gönderir ve durumu ba?Ÿvurana bildirir.

Ba?Ÿka bir kanun uyarınca yapıldı?Ÿı belirtilmeyen ba?Ÿvurular, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılmı?Ÿ sayılır.

Ba?Ÿvuru dilekçelerinin veya ba?Ÿvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya bilgisayar çıktısı olması ?Ÿartı aranmaz. Ancak ba?Ÿvuru dilekçeleri veya formları okunaklı ve anla?Ÿılır bir ?Ÿekilde yazılır veya doldurulur.

Ba?Ÿvurunun kurum ve kurulu?Ÿa ula?Ÿtı?Ÿı tarih ba?Ÿvuru tarihidir.

Ba?Ÿvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kurulu?Ÿlara gönderilebilir.

Ba?Ÿvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye eri?Ÿimin kısa sürede sa?Ÿlanabilmesi ve bilgi edinme taleplerinin kolaylıkla i?Ÿleme konulabilmesi amacıyla, ba?Ÿvuru sahipleri bilgi edinme ba?Ÿvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek ki?Ÿiler için EK-1'de, tüzel ki?Ÿiler için EK-2'de yer alan formlardan isterlerse yararlanabilirler. Ancak, elektronik posta ve faks yoluyla ba?Ÿvuru yapacak gerçek ve tüzel ki?Ÿilerin EK-1 ve EK-2'de yer alan formları doldurmaları zorunludur.

Elektronik ortamda veya di?Ÿer ileti?Ÿim araçlarıyla yapılacak ba?Ÿvurular

Madde 10- Bilgi edinme ba?Ÿvurusu, ki?Ÿinin kimli?Ÿinin ve imzasının veya yazının kimden ne?Ÿet etti?Ÿinin tespitine yarayacak ba?Ÿka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya di?Ÿer ileti?Ÿim araçlarıyla da yapılabilir.

Gerçek ki?Ÿiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak ba?Ÿvurular, ba?Ÿvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya i?Ÿ adresine ilave olarak kimlik do?Ÿrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulundu?Ÿu kurum ve kurulu?Ÿun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1'de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.

Tüzel ki?Ÿiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak ba?Ÿvurular, tüzel ki?Ÿinin unvanı ve adresi ile yetkili ki?Ÿinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulundu?Ÿu kurum ve kurulu?Ÿun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2'de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

Gerçek veya tüzel ki?Ÿiler tarafından, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gere?Ÿince elektronik imza kullanılarak gönderilen ba?Ÿvurularda, T.C. kimlik numarası aranmaz.

Elektronik posta yoluyla yapılacak ba?Ÿvurularda, ba?Ÿvuru formunun kurum veya kurulu?Ÿun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ula?Ÿtı?Ÿı tarih, ba?Ÿvuru tarihidir.

Elektronik posta yoluyla yapılacak ba?Ÿvurular için, kurum ve kurulu?Ÿların bilgi edinme birimleri, bu amaçla kurumsal bir elektronik posta adresi olu?Ÿturur ve internet sayfalarında yayımlar.

Kurum ve kurulu?Ÿlar elektronik ortamda yapılan ba?Ÿvuruya elektronik ortamda cevap verebilece?Ÿi gibi, istenen bilgi veya belgenin niteli?Ÿine göre yazıyla da cevap verebilir. İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadı?Ÿı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanı sa?Ÿlanır.

Ba?Ÿvuru dilekçeleri faks yoluyla da, kurum ve kurulu?Ÿlara gönderilebilir. Ancak faks yoluyla yapılacak ba?Ÿvurularda ayrıca, gerçek ki?Ÿiler ile tüzel ki?Ÿili?Ÿi temsile yetkili ki?Ÿilerin T.C. kimlik numaraları belirtilir. Faks yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine faks yoluyla cevap verilmesini isterse, cevap verilecek faks numarasını dilekçesinde ayrıca belirtir. Kurum ve kurulu?Ÿlar, faks yoluyla yapılan ba?Ÿvurulara, faks yoluyla veya elektronik ortamda cevap verebilece?Ÿi gibi, istenen bilgi veya belgenin niteli?Ÿine göre yazıyla da cevap verebilir. İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadı?Ÿı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanı sa?Ÿlanır. Faks yoluyla gelen ba?Ÿvuru dilekçesinin kurum ve kurulu?Ÿların bilgi edinme birimlerine ula?Ÿtı?Ÿı tarih, ba?Ÿvuru tarihidir.

?–zürlüler tarafından yapılacak ba?Ÿvurular

Madde 11- Ba?Ÿvuruda bulunan kimsenin kimli?Ÿini tespit etmeye yarayacak ba?Ÿka bilgi veya özel i?Ÿaretlerin bulunması halinde, özürlüler bakımından bu bilgi veya özel i?Ÿaretler imza yerine geçmek üzere kullanılır.

İstenecek bilgi veya belgelerin niteli?Ÿi

Madde 12- Bilgi edinme ba?Ÿvurusu, ba?Ÿvurulan kurum ve kurulu?Ÿların ellerinde bulunan veya görevleri gere?Ÿi bulunması gereken bilgi veya belgelere ili?Ÿkin olmalıdır.

Kurum ve kurulu?Ÿlar; ayrı veya özel bir çalı?Ÿma, ara?Ÿtırma, inceleme ya da analiz neticesinde olu?Ÿturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak ba?Ÿvurular ile tekemmül etmemi?Ÿ bir i?Ÿleme ili?Ÿkin bilgi veya belge için yapılacak ba?Ÿvurulara olumsuz cevap verebilirler.

Belli bir tarihte açıklanaca?Ÿı, duyurulaca?Ÿı önceden belirtilmi?Ÿ olup, zamanından önce açıklanması halinde kamu yararını zedeleyecek veya ki?Ÿisel menfaat temin etmek için kullanılabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açıklanamaz, eri?Ÿimi sa?Ÿlanamaz.

Yayımlanmı?Ÿ veya kamuya açıklanmı?Ÿ bilgi veya belgeler

Madde 13- Kurum ve kurulu?Ÿlarca yayımlanmı?Ÿ veya kitap, bro?Ÿür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmı?Ÿ bilgi veya belgeler, bilgi edinme ba?Ÿvurusuna konu olamaz.

Ancak birinci fıkrada belirtilen yollarla kamuoyuna açıklanmı?Ÿ veya kurum ve kurulu?Ÿlarca elektronik ortamda yayımlanmı?Ÿ kamunun eri?Ÿimine açık bilgi veya belgelerin ne ?Ÿekilde, ne zaman ve nerede yayımlandı?Ÿı veya açıklandı?Ÿı ba?Ÿvurana bildirilir.

Ba?Ÿvuruların kabulü, de?Ÿerlendirilmesi ve i?Ÿleme konulması

Madde 14- Ba?Ÿvuru dilekçeleri veya formları, kurum ve kurulu?Ÿların bilgi edinme birimleri tarafından kabul edilir. Bilgi edinme birimleri, ba?Ÿvuru dilekçeleri veya formlarının 9 uncu maddede belirtilen ?Ÿekilde verilip verilmedi?Ÿinin kontrolünü yaptıktan sonra bunların evrak kayıtlarını yaparak hazır bulunmaları ko?Ÿuluyla ba?Ÿvuru sahiplerine, ba?Ÿvurunun tarih ve sayısını gösteren bir makbuz verir.

Kurum ve kurulu?Ÿların bilgi edinme birimleri dı?Ÿındaki herhangi bir birimine ula?Ÿan ba?Ÿvuru dilekçeleri veya formlar, i?Ÿleme konulmadan derhal bilgi edinme birimlerine gönderilir.

9 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen ba?Ÿvuru dilekçeleri veya formları ile 10 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yoluyla gönderilmi?Ÿ ba?Ÿvuru dilekçeleri veya formları i?Ÿleme konulmaz ve durum ba?Ÿvuru sahibine bildirilir.

Gerçe?Ÿe aykırı beyanda bulundu?Ÿu sonradan anla?Ÿılan ba?Ÿvuru sahiplerinin dilekçeleri veya formları, bu durumun anla?Ÿıldı?Ÿı tarihte hiç ba?Ÿvuru yapılmamı?Ÿ sayılarak i?Ÿleme konulmaz.

Elektronik posta yoluyla yapılan bilgi edinme ba?Ÿvurularında, ba?Ÿvuru sahibi gerçek veya tüzel ki?Ÿilerin verdi?Ÿi T.C. kimlik numarası, İçi?Ÿleri Bakanlı?Ÿı Nüfus ve Vatanda?Ÿlık İ?Ÿleri Genel Müdürlü?Ÿünün internet sayfasından, ba?Ÿvuru sahibi tarafından verilen ad ve soyadın do?Ÿru olup olmadı?Ÿının tespiti amacıyla gerekti?Ÿinde sorgulanır. Gerçe?Ÿe aykırı ad ve soyadla yapılan ba?Ÿvurular i?Ÿleme konulmaz.

Ba?Ÿvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, en geç iki i?Ÿ günü içinde kurum veya kurulu?Ÿun ilgili birimlerine gönderilir. Bu yazıda; ba?Ÿvurunun hangi birim tarafından cevaplanaca?Ÿı ve ba?Ÿvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerekti?Ÿi belirtilir. Bu tür yazıların hızlı bir ?Ÿekilde ilgili birimlere iletilmesi için gerekli yetki devri i?Ÿlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

Elektronik posta yoluyla gelen ba?Ÿvurular ilgili birimlere, elektronik ortamda veya ba?Ÿvurunun bilgisayar çıktısı iletilmek suretiyle gönderilir. Ayrıca ba?Ÿvurunun hangi birim tarafından cevaplanaca?Ÿı ve istenen bilgi veya belge hakkında ba?Ÿvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerekti?Ÿi belirtilir.

Kurum ve kurulu?Ÿlardaki bilgi edinme birimleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre kurum ve kurulu?Ÿların ilgili di?Ÿer birimleriyle koordinasyon içinde görev ifa ederler.

Elektronik ortamda veya yazılı olarak alınan ba?Ÿvuruların bilgi veya belge güvenli?Ÿi, kurum ve kurulu?Ÿlarda genel hükümlere göre sa?Ÿlanır.

Ba?Ÿvuru sahiplerine yardım

Madde 15- Bilgi edinme birimlerinde görevli personel, bilgi edinme ba?Ÿvurusunda bulunan ki?Ÿilere yol göstermekle ve Kanun kapsamında sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için yardımcı olmakla yükümlüdür. Görevli personel bu amaçla, dilekçe veya formlardaki ?Ÿekil noksanlıklarını ba?Ÿvuru sahiplerine ba?Ÿvuru anında belirtir ve bunların nasıl giderilece?Ÿi konusunda yol gösterir.

İstenen bilgi veya belgelerin belirsizli?Ÿi

Madde 16- Ba?Ÿvuru dilekçesi veya formuyla istenen bilgi veya belgeler, yeterince açık ve anla?Ÿılır de?Ÿilse, kurum ve kurulu?Ÿlar ba?Ÿvurunun hangi nedenlerle yeterince açık ve anla?Ÿılır olmadı?Ÿını ba?Ÿvuru sahibine bildirebilir ve ek bilgiler sunmasını isteyebilir.

Bu takdirde 20 nci maddedeki on be?Ÿ günlük süre, belirtilen noksanlıkların tam olarak giderildi?Ÿi tarihten itibaren ba?Ÿlar.

Ba?Ÿvuru dilekçelerinin di?Ÿer kurum ve kurulu?Ÿlara yönlendirilmesi

Madde 17- İstenen bilgi veya belge, ba?Ÿvurulan kurum ve kurulu?Ÿtan ba?Ÿka bir yerde bulunuyorsa, ba?Ÿvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kurulu?Ÿun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir.

Bu ?Ÿekilde yönlendirilen ba?Ÿvurunun bilgi veya belgenin bulundu?Ÿu kurum ve kurulu?Ÿça alındı?Ÿı tarihte ba?Ÿvuru yapılmı?Ÿ sayılır. Sürelerin ba?Ÿlangıcında önceki ba?Ÿvuru dikkate alınmaz.

Kendisine bilgi edinme ba?Ÿvurusunda bulunulan kurum ve kurulu?Ÿ, talep edilen bilgi veya belge kendisinde bulunmakla birlikte, istenen bilgi veya belgenin ba?Ÿka bir veya birden fazla kurum ve kurulu?Ÿtan ne?Ÿet etti?Ÿini veya görev alanına girdi?Ÿini tespit ederse, bilgi veya belgeye eri?Ÿimi sa?Ÿlamadan önce, söz konusu kurum ve kurulu?Ÿlardan görü?Ÿ alabilir. Bu takdirde bilgi veya belgeye eri?Ÿim otuz i?Ÿ günü içinde sa?Ÿlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve gerekçesi ba?Ÿvuru sahibine on be?Ÿ i?Ÿ günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

Görü?Ÿ sorulan kurum ve kurulu?Ÿa, görü?Ÿ bildirmesi için be?Ÿ i?Ÿ gününden az süre verilemez. Görü?Ÿ sorulan kurum ve kurulu?Ÿ yetkilileri, ilgiliye süresinde cevap verilmesi konusunda, kendisine ba?Ÿvuru yapılan kurum ve kurulu?Ÿ yetkilileriyle aynı sorumlulu?Ÿu payla?Ÿır.

Ba?Ÿvuru içeri?Ÿinin birden fazla kurum ve kurulu?Ÿu ilgilendirmesi durumunda, kendisine ba?Ÿvuru yapılan kurum ve kurulu?Ÿ, di?Ÿer kurum ve kurulu?Ÿlardan istenen bilgi veya belgenin kendisinde bulunmayan kısmıyla ilgili olarak ilgili kurum ve kurulu?Ÿlardan bilgi veya belge talebinde bulunabilir. Bu takdirde bilgi veya belgeye eri?Ÿim otuz i?Ÿ günü içinde sa?Ÿlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi ba?Ÿvuru sahibine on be?Ÿ i?Ÿ günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

D?–RD?œNC?œ B?–L?œM

Bilgi veya Belgelere Eri?Ÿim

Ba?Ÿvuruların cevaplandırılması

Madde 18- Bilgi edinme birimlerince iletilen ba?Ÿvurular, kurum ve kurulu?Ÿların ilgili birimlerince cevaplandırılır.

Ba?Ÿvuruya cevap verecek birimin, istenen bilgi veya belgeyi kurum ve kurulu?Ÿ içindeki ba?Ÿka bir birimden sa?Ÿlaması, ba?Ÿvuru ile ilgili olarak bir ba?Ÿka kurum ve kurulu?Ÿun görü?Ÿüne ihtiyaç duyulması veya ba?Ÿvuru içeri?Ÿinin birden fazla kurum ve kurulu?Ÿu ilgilendirmesi durumunda, 17 nci madde hükmü uygulanır.

Kurum ve kurulu?Ÿlar, bilgi edinme ba?Ÿvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda ba?Ÿvuru sahibine bildirirler. Ancak, ba?Ÿvuru sahibine elektronik posta yoluyla verilecek cevaplar, kurum ve kurulu?Ÿların bilgi edinme birimleri aracılı?Ÿıyla gönderilir. Bu kapsamdaki bir ba?Ÿvuruya hazırlanan cevap, ilgili birim tarafından bilgi edinme birimlerine yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir.

Ba?Ÿvurunun cevaplandı?Ÿı tarih, kurum veya kurulu?Ÿun cevap yazısı üzerindeki tarihtir.

Bilgi edinme ba?Ÿvuruları hakkında gerekli inceleme ve ara?Ÿtırma, ba?Ÿvuruya cevap verecek birim tarafından yapılır ve ba?Ÿvurular, 20 nci maddede belirtilen süreler içinde cevaplandırılır.

Bütün ba?Ÿvurular olumlu veya olumsuz olarak cevaplandırılırken, ba?Ÿvuru sahibine gönderilecek yazının bir sureti, yazının ekleri hariç olmak üzere ayrıca bilgi edinme birimlerine gönderilir.

Ba?Ÿvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna kar?Ÿı yapılabilecek ba?Ÿvuru yolları ve süreleri belirtilir.

Kamu görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranı?Ÿları nedeniyle, Kanunda belirtilen süreler içinde ba?Ÿvurunun cevaplandırılmaması, kurum ve kurulu?Ÿların cevap verme yükümlülü?Ÿünü ortadan kaldırmaz.

Daha önce cevaplandı?Ÿı halde aynı ki?Ÿiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki ba?Ÿvurular ile soyut ve genel nitelikteki ba?Ÿvurular i?Ÿleme konulmaz ve durum ba?Ÿvuru sahibine bildirilir.

Bilgi veya belgelere eri?Ÿim usulü

Madde 19- Kurum ve kurulu?Ÿlardan belge istenmesi halinde, ba?Ÿvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyası verilir. Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve di?Ÿer araçlarla verilebilir.

Bilgi veya belgenin niteli?Ÿi gere?Ÿi kopyasının verilmesinin mümkün olmadı?Ÿı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar verece?Ÿi hallerde, kurum ve kurulu?Ÿlar ba?Ÿvuru sahibinin;

a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,

b) Ses kaydı ?Ÿeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

c) Görüntü kaydı ?Ÿeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,

sa?Ÿlarlar.

Bu amaçla, eri?Ÿimin nasıl, ne zaman ve nerede sa?Ÿlanaca?Ÿı ile gerekli görülen di?Ÿer hususlar, ba?Ÿvuru sahibine eri?Ÿim süresi içinde bildirilir. Bu ?Ÿekilde eri?Ÿim sa?Ÿlanırken, bilgi veya belgenin de?Ÿi?Ÿtirilmesi, imhası, çalınması veya di?Ÿer riskler de?Ÿerlendirilerek, ba?Ÿvuru sahibine en az bir görevli nezaret eder ve gerekli di?Ÿer tedbirler alınır.

Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir ?Ÿekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek ?Ÿartıyla eri?Ÿim sa?Ÿlanır.

Bilgi veya belgeye eri?Ÿim süreleri

Madde 20- Kurum ve kurulu?Ÿlar, ba?Ÿvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye eri?Ÿimi on be?Ÿ i?Ÿ günü içinde sa?Ÿlarlar.

Ancak istenen bilgi veya belgenin, ba?Ÿvurulan kurum ve kurulu?Ÿ içindeki ba?Ÿka bir birimden sa?Ÿlanması; ba?Ÿvuru ile ilgili olarak bir ba?Ÿka kurum ve kurulu?Ÿun görü?Ÿünün alınmasının gerekmesi veya ba?Ÿvuru içeri?Ÿinin birden fazla kurum ve kurulu?Ÿu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye eri?Ÿim otuz i?Ÿ günü içinde sa?Ÿlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi ba?Ÿvuru sahibine on be?Ÿ i?Ÿ günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme

Madde 21- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra ba?Ÿvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi ba?Ÿvurana yazılı olarak bildirilir.

Ba?Ÿvuru ücretleri

Madde 22- Kurum ve kurulu?Ÿlar, elektronik posta yoluyla eri?Ÿim sa?Ÿlananlar dahil, eri?Ÿimine olanak sa?Ÿladıkları bilgi veya belgeler için ba?Ÿvuru sahibinden, bilgi veya belgelere eri?Ÿimin gerektirdi?Ÿi inceleme, ara?Ÿtırma, kopyalama, postalama ve di?Ÿer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kurulu?Ÿlarca uygulanacak bilgiye eri?Ÿim ücret tarifesi Maliye Bakanlı?Ÿınca belirlenir. Ancak eri?Ÿimine olanak sa?Ÿlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz.

Kurum ve kurulu?Ÿlar eri?Ÿimini sa?Ÿlayacakları bilgi veya belgelerin, eri?Ÿim maliyeti tutarı ve ödemenin nereye yapılaca?Ÿı hakkında ba?Ÿvuru sahibini, ba?Ÿvuru tarihinden itibaren on be?Ÿ gün içinde bilgilendirir. Ancak, istenen bilgi veya belgenin, ba?Ÿvurulan kurum ve kurulu?Ÿ içindeki ba?Ÿka bir birimden sa?Ÿlanması; ba?Ÿvuru ile ilgili olarak bir ba?Ÿka kurum ve kurulu?Ÿun görü?Ÿünün alınmasının gerekmesi veya ba?Ÿvuru içeri?Ÿinin birden fazla kurum ve kurulu?Ÿu ilgilendirmesi durumunda, kurum ve kurulu?Ÿlar eri?Ÿim maliyeti tutarı ve ödemenin nereye yapılaca?Ÿı hakkında ba?Ÿvuru sahibini, ba?Ÿvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde bilgilendirir.

Bilgi veya belgelere eri?Ÿim için gereken maliyet tutarının kurum ve kurulu?Ÿ tarafından ba?Ÿvuru sahibine bildirilmesiyle, on be?Ÿ veya otuz i?Ÿ günlük süreler kesilir. Ba?Ÿvuru sahibi, bildirimin yapıldı?Ÿı tarihten itibaren on be?Ÿ i?Ÿ günü içinde ödemeyi gerçekle?Ÿtirdi?Ÿini gösteren belgeyi sunmadı?Ÿı takdirde talebinden vazgeçmi?Ÿ sayılır.

Kamu kurum ve kurulu?Ÿlarının, eri?Ÿimine olanak sa?Ÿladıkları bilgi veya belgeler için ba?Ÿvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kurulu?Ÿ bütçesine gelir olarak kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara veya bu saymanlıklar adına bankalar ve di?Ÿer finans kurumları veya PTT ?Ÿubelerinde açılan hesaplara yatırılır.

Kamu kurumu niteli?Ÿindeki meslek kurulu?Ÿlarının, eri?Ÿimine olanak sa?Ÿladıkları bilgi veya belgeler için ba?Ÿvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili meslek kurulu?Ÿları adına açılan hesaba yatırılır.

Kanunda istisna sayılan bilgi veya belgelere ili?Ÿkin talepler

Madde 23- Kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konularda yapılan bilgi edinme ba?Ÿvuruları reddedilir ve ret kararı ba?Ÿvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir.

İtiraz usulü

Madde 24- Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle reddedilen ba?Ÿvuru sahibi, yargı yoluna ba?Ÿvurmadan önce kararın tebli?Ÿinden itibaren on be?Ÿ gün içinde Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını otuz i?Ÿ günü içinde verir.

20 nci maddede belirtilen süreler içinde, kurum ve kurulu?Ÿlar tarafından ba?Ÿvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde ba?Ÿvuru, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca altmı?Ÿ günün geçmesiyle reddedilmi?Ÿ sayılır.

İkinci fıkra gere?Ÿince bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle reddedilmi?Ÿ sayılan ba?Ÿvuru sahibi, yargı yoluna ba?Ÿvurmadan önce dava açma süresinin ba?Ÿladı?Ÿı tarihten itibaren on be?Ÿ gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz i?Ÿ günü içinde verir.

Kurula itiraz, ba?Ÿvuru sahibinin idari yargıya ba?Ÿvurma süresini durdurur.

Kurul kararları

Madde 25- Kurul; bilgi edinme ba?Ÿvurusuyla ilgili olarak yapılacak itirazlar üzerine, Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları inceler ve karara ba?Ÿlar; kurum ve kurulu?Ÿlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ili?Ÿkin olarak kararlar verir.

Kurul, bilgi edinme hakkının kullanılmasına ili?Ÿkin hususları düzenlemeye yetkilidir.

Kurul tarafından istenen bilgi veya belgeler

Madde 26- Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle reddedilen ba?Ÿvuru sahiplerinin Kurula itirazı üzerine, Kurul ba?Ÿvurunun yapıldı?Ÿı kurum veya kurulu?Ÿtan her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilir. Kurum ve kurulu?Ÿlar, Kurulun istedi?Ÿi her türlü bilgi veya belgeyi on be?Ÿ i?Ÿ günü içinde vermekle yükümlüdür.

İtiraz üzerine Kurul ayrıca, ba?Ÿvuru sahibi ile kurum veya kurulu?Ÿların, itiraz konusuyla ilgili yazılı veya ?Ÿifahi görü?Ÿlerine ba?Ÿvurabilir, konuyla ilgili uzmanların görü?Ÿünü alabilir ve gerekli gördü?Ÿü di?Ÿer incelemelerde bulunabilir.

Kurula gönderilen bilgi veya belgeler ile Kurul tarafından edinilen görü?Ÿ, de?Ÿerlendirme ve incelemelerden gizlilik derecesi bulunanların korunmasında ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. Kurul ba?Ÿkan ve üyeleri ile bu bilgileri derleyen ve de?Ÿerlendiren tüm personel gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Kurul ba?Ÿkan ve üyeleri ile di?Ÿer personelin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

BE?žİNCİ B?–L?œM

Bilgi Edinme Hakkının Sınırları

Devlet sırrına ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

Madde 27- Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dı?Ÿ ili?Ÿkilerine, milli savunmasına ve milli güvenli?Ÿine açıkça zarar verecek ve niteli?Ÿi itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

?œlkenin ekonomik çıkarlarına ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

Madde 28- Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

İstihbarata ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

Madde 29- Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ili?Ÿkin bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

Ancak, bu bilgi ve belgeler ki?Ÿilerin çalı?Ÿma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ili?Ÿkin bilgi ve belgeler a?Ÿa?Ÿıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına konu olurlar:

a) Bilgi edinme ba?Ÿvuruları bizzat ilgilisi veya konuya ili?Ÿkin olarak düzenlenen özel vekaletname ile yetkilendirilmi?Ÿ olmak ko?Ÿulu ile vekili tarafından yapılır.

b) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ili?Ÿkin bilgi veya belgelerden, sadece ki?Ÿilerin çalı?Ÿma hayatını ve meslek onurunu etkileyici nitelikte olan ve ilgilisi hakkında bir i?Ÿleme dayanak te?Ÿkil etmek üzere i?Ÿlenmi?Ÿ veya de?Ÿerlendirilmi?Ÿ bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında de?Ÿerlendirilir.

c) Kurum veya kurulu?Ÿların i?Ÿlemlerine dayanak te?Ÿkil etmek üzere, istihbarat birimlerinden talep edilen ve istihbarat birimlerince de?Ÿerlendirilmek suretiyle kurum veya kurulu?Ÿların istifadesine sunulan istihbari bilgi veya belgelere ili?Ÿkin bilgi edinme hakkı kapsamındaki ba?Ÿvurular, söz konusu ara?Ÿtırma veya soru?Ÿturmanın yapılmasını talep eden kurum veya kurulu?Ÿun bilgi edinme birimine yapılır ve ba?Ÿvuruya eri?Ÿim bu kurum veya kurulu?Ÿça sa?Ÿlanır.

İdari soru?Ÿturmaya ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

Madde 30- Kurum ve kurulu?Ÿların yetkili birimlerince yürütülen idari soru?Ÿturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;

a) Ki?Ÿilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu do?Ÿuracak,

b) Ki?Ÿilerin veya soru?Ÿturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenli?Ÿini tehlikeye sokacak,

c) Soru?Ÿturmanın güvenli?Ÿini tehlikeye dü?Ÿürecek,

d) Gizli kalması gereken bilgi kayna?Ÿının açı?Ÿa çıkmasına neden olacak veya soru?Ÿturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçle?Ÿtirecek,

bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

Adli soru?Ÿturma ve kovu?Ÿturmaya ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

Madde 31- Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;

a) Suç i?Ÿlenmesine yol açacak,

b) Suçların önlenmesi ve soru?Ÿturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovu?Ÿturulmasını tehlikeye dü?Ÿürecek,

c) Yargılama görevinin gere?Ÿince yerine getirilmesini engelleyecek,

d) Hakkında dava açılmı?Ÿ bir ki?Ÿinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek,

nitelikteki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve di?Ÿer özel kanun hükümleri saklıdır.

?–zel hayatın gizlili?Ÿi

Madde 32- Ki?Ÿinin izin verdi?Ÿi haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizlili?Ÿi kapsamında, açıklanması halinde ki?Ÿinin sa?Ÿlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, ?Ÿeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik de?Ÿerlerine haksız müdahale olu?Ÿturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

Kamu yararının gerektirdi?Ÿi hallerde, kurum ve kurulu?Ÿların kayıtlarında bulunan ki?Ÿisel bilgi veya belgeler, kurum ve kurulu?Ÿlar tarafından, ilgili ki?Ÿiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak ko?Ÿuluyla açıklanabilir.

Haberle?Ÿmenin gizlili?Ÿi

Madde 33- Haberle?Ÿmenin gizlili?Ÿi esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

Ticari sır

Madde 34- Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kurulu?Ÿlar tarafından gerçek veya tüzel ki?Ÿilerden gizli kalması kaydıyla sa?Ÿlanan ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

Fikir ve sanat eserleri

Madde 35- Fikir ve sanat eserlerine ili?Ÿkin olarak yapılacak bilgi edinme ba?Ÿvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Kurum içi düzenlemeler

Madde 36- Kurum ve kurulu?Ÿların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ili?Ÿkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dı?Ÿındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalı?Ÿanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.

Kurum içi görü?Ÿ, bilgi notu ve tavsiyeler

Madde 37- Kurum ve kurulu?Ÿların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görü?Ÿ, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteli?Ÿindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kurulu?Ÿ tarafından aksi kararla?Ÿtırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görü?Ÿ verme yükümlülü?Ÿü bulunan ki?Ÿi, birim ya da kurumların görü?Ÿleri, kurum ve kurulu?Ÿların alacakları kararlara esas te?Ÿkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.

Tavsiye ve mütalaa talepleri

Madde 38- Tavsiye ve mütalaa taleplerine ili?Ÿkin ba?Ÿvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

Gizlili?Ÿi kaldırılan bilgi veya belgeler

Madde 39- İlgili mevzuat uyarınca gizlili?Ÿi kaldırılmı?Ÿ bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının sınırları olarak Kanunda düzenlenen di?Ÿer istisnalar kapsamına girmedi?Ÿi takdirde bilgi edinme ba?Ÿvurularına açık hale gelir.

ALTINCI B?–L?œM

?‡e?Ÿitli ve Son Hükümler

Ar?Ÿiv malzemesi ve ar?Ÿivlik malzemeler

Madde 40- Ba?Ÿvuru sahiplerinin; Devlet Ar?Ÿivleri Genel Müdürlü?Ÿü veya ara?Ÿtırma hizmeti veren di?Ÿer ar?Ÿivlerde mevcut ar?Ÿiv malzemesi ve ar?Ÿivlik malzemeden yararlanma ?Ÿartları, yükümlülükleri ve ar?Ÿiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda, 31/1/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen hükümler, süre hariç olmak üzere uygulanır.

Yargı denetimi dı?Ÿında kalan i?Ÿlemler

Madde 41- Yargı denetimi dı?Ÿında kalan idari i?Ÿlemlerden ki?Ÿinin çalı?Ÿma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bilgi edinme hakkı kapsamına dahildir. Ancak bu ?Ÿekilde sa?Ÿlanan bilgi edinme hakkı, i?Ÿlemin yargı denetimine açılması sonucunu do?Ÿurmaz.

Denetim ve ceza hükümleri

Madde 42- Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki ba?Ÿvurulara ili?Ÿkin uygulamalar, kurum ve kurulu?Ÿ yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir.

Kanunun ve bu Yönetmeli?Ÿin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve di?Ÿer kamu görevlileri hakkında, i?Ÿledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovu?Ÿturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eri?Ÿilen bilgi ve belgeler ticari amaçla ço?Ÿaltılamaz, kullanılamaz, eri?Ÿimi sa?Ÿlayan kurum ve kurulu?Ÿtan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak eri?Ÿilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla ço?Ÿaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumlulu?Ÿa ili?Ÿkin hükümleri uygulanır.

E?Ÿitim

Madde 43- Kurum ve kurulu?Ÿlar, Kanunun ve bu Yönetmeli?Ÿin uygulanması konusunda personeline gerekli e?Ÿitimi sa?Ÿlar ve bu amaçla e?Ÿitim programları düzenler.

Rapor düzenlenmesi

Madde 44- Kurum ve kurulu?Ÿlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;

a) Kendilerine yapılan bilgi edinme ba?Ÿvurularının sayısını,

b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere eri?Ÿim sa?Ÿlanan ba?Ÿvuru sayısını,

c) Reddedilen ba?Ÿvuru sayısı ve bunların da?Ÿılımını gösterir istatistik bilgileri,

d) Gizli ya da sır niteli?Ÿindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere eri?Ÿim sa?Ÿlanan ba?Ÿvuru sayısını,

e) Ba?Ÿvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen ba?Ÿvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,

gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl ?žubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kuruluna gönderirler. Bu raporlar, bilgi edinme birimlerinin koordinasyonunda hazırlanır. Ba?Ÿlı, ilgili ve ili?Ÿkili kamu kurum ve kurulu?Ÿları raporlarını ba?Ÿlı, ilgili ya da ili?Ÿkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayaca?Ÿı genel raporu, söz konusu kurum ve kurulu?Ÿların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?Ÿkanlı?Ÿınca kamuoyuna açıklanır.

Geçici Madde 1- Kurum ve kurulu?Ÿlarda bir ay içinde 8 inci madde hükümlerine uygun olarak bilgi edinme birimleri olu?Ÿturulur.

Geçici Madde 2- Kurum ve kurulu?Ÿlar, bu Yönetmeli?Ÿin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde 6 ncı maddede belirtilen kurum dosya planlarını, bilgi edinme hakkının kullanımını kolayla?Ÿtıracak ?Ÿekilde hazırlar ve bilgi ileti?Ÿim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar.

Geçici Madde 3- Kurum ve kurulu?Ÿların belge kayıt, dosyalama ve ar?Ÿiv düzeninde ihtiyaç duyulan mevzuat de?Ÿi?Ÿiklikleri ve di?Ÿer düzenleyici i?Ÿlemler altı ay içinde yapılır.

Geçici Madde 4- Kurumsal internet sayfası bulunmayan kurum ve kurulu?Ÿlar iki ay içinde internet sayfalarını olu?Ÿtururlar.

Geçici Madde 5- Kurum ve kurulu?Ÿların bilgi edinme birimleri iki ay içinde elektronik posta yoluyla ba?Ÿvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini olu?Ÿturarak internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunarlar.

Geçici Madde 6- 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ba?Ÿvuru ücretlerine ili?Ÿkin ilkeler belirleninceye kadar, 2004 yılı için uygulanmak üzere kurum ve kurulu?Ÿlar tarafından tespit edilecek tarifelere göre ücret tahsil edilebilir. Ancak eri?Ÿimine olanak sa?Ÿlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz.

Yürürlük

Madde 45- Bu Yönetmelik 24/4/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlü?Ÿe girer

Yürütme

Madde 46- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK-1 BİLGİ EDİNME BA?žVURUSU FORMU (Gerçek Ki?Ÿiler İçin)

Ba?Ÿvuru sahibinin adı ve soyadı:

     

Oturma yeri veya i?Ÿ adresi:

       

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: (Elektronik ortamda yapılacak ba?Ÿvurular için doldurulması zorunludur.)

       

Ba?Ÿvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?

 

Yazılı                      Elektronik

Elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak ba?Ÿvurular için doldurulması zorunludur.)

      

İmzası:

      

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gere?Ÿince istedi?Ÿim bilgi veya belgeler a?Ÿa?Ÿıda belirtilmi?Ÿtir.

Gere?Ÿini arz ederim.

İstenen bilgi veya belgeler:

(Not: Ayrılan bölümdeki bo?Ÿluk yetmedi?Ÿi takdirde, ba?Ÿvuru için bo?Ÿ sayfa / sayfalar kullanılabilir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 BİLGİ EDİNME BA?žVURUSU FORMU (Tüzel Ki?Ÿiler İçin)

Tüzel ki?Ÿinin unvanı:

      

Tüzel ki?Ÿinin adresi:

 

       

 

Yetkili ki?Ÿinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: (Elektronik ortamda yapılacak ba?Ÿvurular için doldurulması zorunludur.)

    

Ba?Ÿvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?

 

Yazılı                      Elektronik

Yetkili ki?Ÿinin elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak ba?Ÿvurular için doldurulması zorunludur.)

      

Yetkili ki?Ÿinin imzası:

Not: Yetki belgem ekte sunulmaktadır.

     

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gere?Ÿince istedi?Ÿim bilgi veya belgeler a?Ÿa?Ÿıda belirtilmi?Ÿtir.

Gere?Ÿini arz ederim.

İstenen bilgi veya belgeler:

(Not: Ayrılan bölümdeki bo?Ÿluk yetmedi?Ÿi takdirde, ba?Ÿvuru için bo?Ÿ sayfa / sayfalar kullanılabilir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Son güncelleme tarihi: 2007-04-16 13:27:04
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi