Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Bilgi Edinme / Bilgi Edinme Kanunu /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Kanun No. 4982
Kabul Tarihi : 9.10.2003

BİRİNCİ B?–L?œM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; demokratik ve ?Ÿeffaf yönetimin gere?Ÿi olan e?Ÿitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak ki?Ÿilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ili?Ÿkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2.- Bu Kanun; kamu kurum ve kurulu?Ÿları ile kamu kurumu niteli?Ÿindeki meslek kurulu?Ÿlarının faaliyetlerinde uygulanır.

1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Tanımlar

MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;

 a) Kurum ve kurulu?Ÿ: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme ba?Ÿvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri,

b) Ba?Ÿvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kurulu?Ÿlara ba?Ÿvuran gerçek ve tüzel ki?Ÿileri,

c) Bilgi: Kurum ve kurulu?Ÿların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,

d) Belge: Kurum ve kurulu?Ÿların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya ço?Ÿaltılmı?Ÿ dosya, evrak, kitap, dergi, bro?Ÿür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, foto?Ÿraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri ta?Ÿıyıcılarını,

e) Bilgi veya belgeye eri?Ÿim: İstenen bilgi veya belgenin niteli?Ÿine göre, kurum ve kurulu?Ÿlarca, ba?Ÿvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadı?Ÿı hâllerde, ba?Ÿvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeri?Ÿini görmesine veya i?Ÿitmesine izin verilmesini,

f) Kurul: Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulunu,

İfade eder. 

İKİNCİ B?–L?œM

Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülü?Ÿü

Bilgi edinme hakkı

MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel ki?Ÿiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve kar?Ÿılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Türkiye'nin taraf oldu?Ÿu uluslararası sözle?Ÿmelerden do?Ÿan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi verme yükümlülü?Ÿü

MADDE 5.- Kurum ve kurulu?Ÿlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dı?Ÿındaki  her türlü bilgi veya belgeyi ba?Ÿvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme ba?Ÿvurularını etkin, süratli ve do?Ÿru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bu Kanun yürürlü?Ÿe girdi?Ÿi tarihten itibaren di?Ÿer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

?œ?‡?œNC?œ B?–L?œM

Bilgi Edinme Ba?Ÿvurusu

Ba?Ÿvuru usulü

MADDE 6.- Bilgi edinme ba?Ÿvurusu, ba?Ÿvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya i?Ÿ adresini, ba?Ÿvuru sahibi tüzel ki?Ÿi ise tüzel ki?Ÿinin unvanı ve adresi ile yetkili ki?Ÿinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulundu?Ÿu kurum veya kurulu?Ÿa yapılır. Bu ba?Ÿvuru, ki?Ÿinin kimli?Ÿinin ve imzasının veya yazının kimden ne?Ÿet etti?Ÿinin tespitine yarayacak ba?Ÿka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya di?Ÿer ileti?Ÿim araçlarıyla da yapılabilir.

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

İstenecek bilgi veya belgenin  niteli?Ÿi

MADDE 7.- Bilgi edinme ba?Ÿvurusu, ba?Ÿvurulan kurum ve kurulu?Ÿların ellerinde bulunan veya görevleri gere?Ÿi bulunması gereken bilgi veya  belgelere ili?Ÿkin olmalıdır.

Kurum ve kurulu?Ÿlar, ayrı veya özel bir çalı?Ÿma, ara?Ÿtırma, inceleme ya da analiz neticesinde olu?Ÿturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak ba?Ÿvurulara olumsuz cevap verebilirler.

İstenen bilgi veya belge, ba?Ÿvurulan kurum ve kurulu?Ÿtan ba?Ÿka bir yerde bulunuyorsa, ba?Ÿvuru dilekçesi bu kurum ve kurulu?Ÿa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yayımlanmı?Ÿ veya kamuya açıklanmı?Ÿ bilgi veya belgeler

MADDE 8.- Kurum ve kurulu?Ÿlarca yayımlanmı?Ÿ veya yayın, bro?Ÿür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmı?Ÿ bilgi veya belgeler, bilgi edinme ba?Ÿvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmı?Ÿ veya kamuya açıklanmı?Ÿ bilgi veya belgelerin ne ?Ÿekilde, ne zaman ve nerede yayımlandı?Ÿı veya açıklandı?Ÿı ba?Ÿvurana bildirilir.  

Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge  verme

MADDE 9.- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra ba?Ÿvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi ba?Ÿvurana yazılı olarak bildirilir.

Bilgi veya belgeye  eri?Ÿim

MADDE 10.- Kurum ve kurulu?Ÿlar, ba?Ÿvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.

Bilgi veya belgenin niteli?Ÿi gere?Ÿi kopyasının verilmesinin mümkün olmadı?Ÿı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar verece?Ÿi hâllerde, kurum ve kurulu?Ÿlar ilgilinin;

a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,

b) Ses kaydı ?Ÿeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

c) Görüntü kaydı ?Ÿeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,

Sa?Ÿlarlar. 

Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir ?Ÿekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek ko?Ÿuluyla bu olanak sa?Ÿlanır.

Ba?Ÿvurunun yapıldı?Ÿı kurum ve kurulu?Ÿ, eri?Ÿimine olanak sa?Ÿladı?Ÿı bilgi veya belgeler için ba?Ÿvuru sahibinden eri?Ÿimin gerektirdi?Ÿi maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.

Bilgi veya belgeye  eri?Ÿim süreleri

MADDE 11.- Kurum ve kurulu?Ÿlar, ba?Ÿvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye eri?Ÿimi onbe?Ÿ i?Ÿ günü içinde sa?Ÿlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, ba?Ÿvurulan kurum ve kurulu?Ÿ içindeki ba?Ÿka bir birimden sa?Ÿlanması; ba?Ÿvuru ile ilgili olarak bir ba?Ÿka kurum ve kurulu?Ÿun görü?Ÿünün alınmasının gerekmesi veya ba?Ÿvuru içeri?Ÿinin birden fazla kurum ve kurulu?Ÿu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye eri?Ÿim otuz i?Ÿ günü içinde sa?Ÿlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi ba?Ÿvuru sahibine yazılı olarak ve onbe?Ÿ i?Ÿ günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere eri?Ÿim için gereken maliyet tutarının idare tarafından ba?Ÿvuru sahibine bildirilmesiyle onbe?Ÿ i?Ÿ günlük süre kesilir. Ba?Ÿvuru sahibi onbe?Ÿ i?Ÿ günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmi?Ÿ sayılır.

Ba?Ÿvuruların cevaplandırılması

MADDE 12.- Kurum ve kurulu?Ÿlar, bilgi edinme ba?Ÿvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda ba?Ÿvuru sahibine bildirirler. Ba?Ÿvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna kar?Ÿı ba?Ÿvuru yolları belirtilir.  

İtiraz usulü

MADDE 13.- Bilgi edinme istemi reddedilen ba?Ÿvuru sahibi, yargı yoluna ba?Ÿvurmadan önce kararın tebli?Ÿinden itibaren onbe?Ÿ gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz i?Ÿ günü içinde verir. Kurum ve kurulu?Ÿlar, Kurulun istedi?Ÿi her türlü bilgi veya belgeyi onbe?Ÿ i?Ÿ günü içinde vermekle yükümlüdürler.

Kurula itiraz, ba?Ÿvuru sahibinin idarî yargıya ba?Ÿvurma süresini durdurur.

Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulu

MADDE 14.- Bilgi edinme ba?Ÿvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek ve kurum ve kurulu?Ÿlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ili?Ÿkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulu olu?Ÿturulmu?Ÿtur.

Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danı?Ÿtay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri iki?Ÿer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip ki?Ÿiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birli?Ÿinin baro ba?Ÿkanı seçilme yeterlili?Ÿine sahip ki?Ÿiler içinden gösterece?Ÿi iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalı?Ÿan hâkimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden olu?Ÿur.

Kurul üyeli?Ÿine önerilen adayların muvafakatları aranır.

Kurul Ba?Ÿkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.

Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyuldu?Ÿu her zaman Ba?Ÿkanın ça?Ÿrısı üzerine toplanır.

Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildi?Ÿi üyenin görev süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve ba?Ÿlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder.

Kurul üyelerine 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü a?Ÿması halinde, a?Ÿan günler için huzur hakkı ödenmez.

Kurul, belirleyece?Ÿi konularda komisyonlar ve çalı?Ÿma grupları kurabilir; ayrıca  gerekli gördü?Ÿü takdirde, ilgili bakanlık ile di?Ÿer kurum ve kurulu?Ÿların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir.

Kurulun sekretarya hizmetleri Ba?Ÿbakanlık tarafından yerine getirilir.

Kurulun görev ve çalı?Ÿmalarına ili?Ÿkin esas ve usuller Ba?Ÿbakanlıkça hazırlanarak yürürlü?Ÿe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

D?–RD?œNC?œ B?–L?œM

Bilgi Edinme Hakkının Sınırları

Yargı denetimi dı?Ÿında kalan i?Ÿlemler

MADDE 15.- Yargı denetimi dı?Ÿında kalan idarî i?Ÿlemlerden ki?Ÿinin çalı?Ÿma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir. Bu ?Ÿekilde sa?Ÿlanan bilgi edinme hakkı i?Ÿlemin yargı denetimine açılması sonucunu do?Ÿurmaz.

Devlet sırrına ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

MADDE 16.- Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dı?Ÿ ili?Ÿkilerine, millî savunmasına ve millî güvenli?Ÿine açıkça zarar verecek ve niteli?Ÿi itibarıyla Devlet sırrı olan  gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

?œlkenin ekonomik çıkarlarına ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

MADDE 17.- Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına  zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dı?Ÿındadır.

İstihbarata ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

MADDE 18.- Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ili?Ÿkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dı?Ÿındadır.

Ancak, bu bilgi ve belgeler ki?Ÿilerin çalı?Ÿma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ili?Ÿkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.

İdarî soru?Ÿturmaya ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

MADDE 19.- Kurum ve kurulu?Ÿların yetkili birimlerince yürütülen idarî soru?Ÿturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;

a)   Ki?Ÿilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu do?Ÿuracak,

b) Ki?Ÿilerin veya soru?Ÿturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenli?Ÿini tehlikeye sokacak,

c)    Soru?Ÿturmanın güvenli?Ÿini tehlikeye dü?Ÿürecek,

d) Gizli kalması gereken bilgi kayna?Ÿının açı?Ÿa çıkmasına neden olacak veya soru?Ÿturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçle?Ÿtirecek,

Bilgi veya belgeler,  bu Kanun kapsamı dı?Ÿındadır.  

Adlî soru?Ÿturma ve kovu?Ÿturmaya ili?Ÿkin bilgi veya belgeler

MADDE 20.- Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;

a) Suç i?Ÿlenmesine yol açacak,

b) Suçların önlenmesi ve soru?Ÿturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovu?Ÿturulmasını tehlikeye dü?Ÿürecek,

c) Yargılama görevinin gere?Ÿince yerine getirilmesini engelleyecek, 

d) Hakkında dava açılmı?Ÿ bir ki?Ÿinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek, 

Nitelikteki bilgi veya belgeler,  bu Kanun kapsamı dı?Ÿındadır.

4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve di?Ÿer özel kanun hükümleri saklıdır.

?–zel hayatın gizlili?Ÿi

MADDE 21.- Ki?Ÿinin izin verdi?Ÿi hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizlili?Ÿi kapsamında, açıklanması hâlinde ki?Ÿinin sa?Ÿlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, ?Ÿeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik de?Ÿerlerine haksız müdahale olu?Ÿturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dı?Ÿındadır.

Kamu yararının gerektirdi?Ÿi hâllerde, ki?Ÿisel bilgi veya belgeler, kurum ve kurulu?Ÿlar tarafından, ilgili ki?Ÿiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak ko?Ÿuluyla açıklanabilir.

Haberle?Ÿmenin gizlili?Ÿi

MADDE 22.- Haberle?Ÿmenin gizlili?Ÿi esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler,  bu  Kanun kapsamı dı?Ÿındadır.

Ticarî sır

MADDE 23.- Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kurulu?Ÿlar tarafından gerçek veya tüzel ki?Ÿilerden gizli kalması kaydıyla sa?Ÿlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dı?Ÿındadır.

Fikir ve sanat eserleri

MADDE 24.- Fikir ve sanat eserlerine ili?Ÿkin olarak yapılacak bilgi edinme ba?Ÿvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Kurum içi düzenlemeler

MADDE 25.- Kurum ve kurulu?Ÿların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ili?Ÿkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dı?Ÿındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalı?Ÿanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.

Kurum içi görü?Ÿ, bilgi notu ve tavsiyeler

MADDE 26.- Kurum ve kurulu?Ÿların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görü?Ÿ, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteli?Ÿindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kurulu?Ÿ tarafından aksi kararla?Ÿtırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görü?Ÿ verme yükümlülü?Ÿü bulunan ki?Ÿi, birim ya da kurumların görü?Ÿleri, kurum ve kurulu?Ÿların alacakları kararlara esas te?Ÿkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.  

Tavsiye ve mütalaa talepleri

MADDE 27.- Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dı?Ÿındadır.

Gizlili?Ÿi kaldırılan bilgi veya belgeler

MADDE 28.- Gizlili?Ÿi kaldırılmı?Ÿ olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen di?Ÿer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme ba?Ÿvurularına açık hâle gelir.

BE?žİNCİ B?–L?œM

?‡e?Ÿitli ve Son Hükümler

Ceza hükümleri

MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve di?Ÿer kamu görevlileri hakkında, i?Ÿledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovu?Ÿturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Bu Kanunla eri?Ÿilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla ço?Ÿaltılamaz ve kullanılamaz.

Rapor düzenlenmesi

MADDE 30.- Kurum ve kurulu?Ÿlar,  bir önceki yıla ait olmak üzere;

a) Kendilerine yapılan bilgi edinme ba?Ÿvurularının sayısını,

b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere eri?Ÿim sa?Ÿlanan ba?Ÿvuru sayısını,

c) Reddedilen ba?Ÿvuru sayısı ve bunların da?Ÿılımını gösterir istatistik bilgileri,

d) Gizli ya da sır niteli?Ÿindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere eri?Ÿim sa?Ÿlanan ba?Ÿvuru sayısını,

e) Ba?Ÿvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen ba?Ÿvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,

Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl ?žubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kuruluna gönderirler. Ba?Ÿlı, ilgili ve ili?Ÿkili kamu kurum ve kurulu?Ÿları raporlarını ba?Ÿlı, ilgili ya da ili?Ÿkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayaca?Ÿı genel raporu, söz konusu kurum ve kurulu?Ÿların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?Ÿkanlı?Ÿınca kamuoyuna açıklanır.

Yönetmelik

MADDE 31.- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ili?Ÿkin yönetmelik, Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Ba?Ÿbakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlü?Ÿe konulur.

Yürürlük

MADDE 32.- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlü?Ÿe girer.

Yürütme

MADDE 33.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Son güncelleme tarihi: 2007-04-16 14:20:11
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi