Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Türkiye - AB İli?Ÿkileri / Türkiye - AK?‡T Serbest Ticaret Anla?Ÿması / Türkiye-AK?‡T Ortak Komitesi /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

T?œRKİYE - AK?‡T ORTAK KOMİTESİ

Türkiye-AK?‡T Serbest Ticaret Anla?Ÿmasının 14. maddesi uyarınca tesis edilmi?Ÿtir. Anla?Ÿmanın 15,16 ve 17 nci Maddeleri Ortak Komitesinin olu?Ÿumunu, isti?Ÿarelerini ve anla?Ÿmazlıkların çözümünü düzenlemektedir.

Ortak Komite anla?Ÿmanın do?Ÿru i?Ÿleyi?Ÿini teminat altına almak gayesiyle görü?Ÿ ve bilgi mübadelesinde bulunacak, taraflara tavsiyeler belirtecek ve görü?Ÿlerini iletecektir. Burada öngörülen hallerde Ortak Komite karar alma yetkisine sahip olacaktır. Alınan kararların uygulanmasını teminen gerekli önlemleri alacak olan taraflar için bu kararlar ba?Ÿlayıcı olacaktır.

Ortak Komite, kararlarını ve tavsiyelerini, taraflar arasında mutabakat sa?Ÿlayarak olu?Ÿturacaktır.
Taraflar, bu Anla?Ÿmanın uygulanmasına ili?Ÿkin olup taraflardan biri için zorluk yaratan herhangi bir hususu Ortak Komite'de isti?Ÿare edebileceklerdir.

(Madde-15) Ortak Komite, taraflar temsilcilerinden olu?Ÿacaktır. Ortak Komite'nin ba?Ÿkanlı?Ÿı, altı aylık sürelerle de?Ÿi?Ÿimli olarak, Topluluk, yani Türkiye temsilcisi ile Avrupa Toplulukları Komisyonu temsilcisi tarafından deruhte edilecektir. Ortak Komite, sorumluluklarını yerine getirmek için yapaca?Ÿı toplantıların sıklı?Ÿını belirleyecek ve Ba?Ÿkanın veya taraflardan birisinin talebi üzerine de toplanabilecektir.

Türkiye-AK?‡T Ortak Komitesi ilk toplantısını 23 ?žubat 1999 da yapmı?Ÿ, bu toplantıda Komitenin ?‡alı?Ÿma Usulleri kabul edilmi?Ÿtir.Son güncelleme tarihi: 2007-04-19 17:38:54
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi