Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Türkiye - AB İli?Ÿkileri / Türkiye - AK?‡T Serbest Ticaret Anla?Ÿması / Genel Bilgi ve Dokümanlar /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

AK?‡T ANTLA?žMASI

Türkiye ile Avrupa Birli?Ÿi arasında ortaklık ili?Ÿkilerini tesis eden 1963 tarihli Ankara Anla?Ÿması'nın 26. maddesinde anla?Ÿma hükümlerinin Avrupa Kömür ?‡elik Toplulu?Ÿu'nun yetki alanına giren ürünlere uygulanmayaca?Ÿıi hükme ba?Ÿlanmı?Ÿtır.

Türkiye ile Avrupa Birli?Ÿi arasında ortaklık ili?Ÿkilerini tesis eden 1963 tarihli Ankara Anla?Ÿması'nın 26. maddesinde anla?Ÿma hükümlerinin Avrupa Kömür ?‡elik Toplulu?Ÿu'nun yetki alanına giren ürünlere uygulanmayaca?Ÿı hükme ba?Ÿlanmı?Ÿtır. Türkiye ile Avrupa Kömür ?‡elik Toplulu?Ÿu arasındaki Anla?Ÿma 23 Kasım 1970 tarihinde imzalanmı?Ÿ ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlü?Ÿe girmi?Ÿtir. Bu temel metin iki taraf arasındaki ticarette gümrük vergisi ve e?Ÿ etkili vergilerin kaldırılma sıra ve sürelerinin daha sonra tespit edilece?Ÿini düzenlemektedir.

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birli?Ÿi'ni kuran 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ekinde yer alan "Ortaklı?Ÿın Geli?Ÿtirilmesine İli?Ÿkin Tavsiye Kararı" ile AK?‡T Antla?Ÿmasının yetki alanına giren ürünlerin serbest ticareti ile ilgili olarak devam etmekte olan müzakerelerin Gümrük Birli?Ÿi'nin yürürlü?Ÿe girmesinden sonra en kısa sürede tamamlanması hususunda taraflar arasında mutabakata varılmı?Ÿtır. Sözkonusu müzakerelerin tamamlanmasının ardından "Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür ve ?‡elik Toplulu?Ÿu Arasında Avrupa Kömür ve ?‡elik Toplulu?Ÿunu Kuran Andla?Ÿmanın Yetki Alanına Giren ?œrünlerin Ticareti ile İlgili Anla?Ÿma" 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanmı?Ÿ ve 1 A?Ÿustos 1996 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlü?Ÿe girmi?Ÿtir.

Gümrük Birli?Ÿi çerçevesinde sanayi ürünü olarak tanımlanan demir çelikten mamül ve yarı mamül ürünlerde vergiler sıfırlanırken, AK?‡T kapsamındaki hammaddenin gümrük vergisi uygulanarak koruma kapsamında tutulmasının ticari ve iktisadi olarak sürdürülemeyece?Ÿi dü?Ÿüncesiyle imzalanan Anla?Ÿma, Gümrük Birli?Ÿi kapsamındaki mal ticaretinin tamamlayıcı unsuru olarak görülmektedir. Demir-çelik sektörü temsilcileri, anla?Ÿma müzakerelerinin hemen her a?Ÿamasında yer almı?Ÿlar ve anla?Ÿma müzakerelerinin, sektörün bugünkü durumu ve gelecekteki yapısına en uygun biçimde sonuçlandırılmasında önemli rol oynamı?Ÿlardır.

AK?‡T ürünlerinin serbest ticaretini hedefleyen Anla?Ÿma, Türkiye ve AB arasında sözkonusu ürünlerde uygulanan gümrük vergileri ve e?Ÿ etkili vergilerin kaldırılmasını, miktar kısıtlamalarına son verilmesini, rekabet, birle?Ÿmeler ve devlet yardımları konusunda Gümrük Birli?Ÿi ile benimsenen kuralların uygulanmasını öngörmekte; anti-damping ve korunma i?Ÿlemlerinde izlenecek kuralları belirlemektedir.

Anla?Ÿma, Türkiye'nin AK?‡T ürünlerine ili?Ÿkin olarak AB'nin Ortak Ticaret Politikasını benimsemesini gerektirmemektedir. 13 üncü maddede belirtildi?Ÿi üzere Türkiye, üçüncü ülkelere kar?Ÿı korunma önlemlerini kendi mevzuatına uygun olarak yürürlü?Ÿe koyma konusunda serbesttir.

Anla?Ÿmanın yürürlü?Ÿe girmesinin üzerinden geçen süre içerisinde AK?‡T ürünleri ticaretine ili?Ÿkin ihracat ve ithalat istatistikleri, Anla?Ÿmanın ticareti artıran yönüyle hedefine ula?Ÿtı?Ÿını göstermektedir. Ticareti arttırıcı yöndeki etkisini kısa zamanda göstermeye ba?Ÿlayan Anla?Ÿma, rekabet ve devlet yardımları alanlarında öngördü?Ÿü kurallar ba?Ÿlamında, Türk demir-çelik sektöründe ya?Ÿanan yapısal sorunların giderilmesinde önemli rol oynayacaktır.

?–te yandan, Türkiye ile AK?‡T arasındaki Serbest Ticaret Anla?Ÿmasının 11. maddesi Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette damping uygulanması durumunda zarar gören tarafın Türkiye-AK?‡T Ortak Komitesi'ne ba?Ÿvurabilece?Ÿini ve Komite'nin uygulamaya son vermek amacıyla ilgili ?Ÿahıslara tavsiyelerde bulunabilecegini düzenlemektedir. Ancak maddenin 2. bendi verilen tavsiyelere uyulmaması ve Komite'nin herhangi bir karar almaması durumunda zarar gören tarafın koruyucu tedbirler alabilece?Ÿini öngörmektedir. Ayrıca, söz konusu madde ile acil önlem alınması gereken durumlarda zarar gören tarafın Türkiye-AK?‡T Ortak Komite'sini bilgilendirdikten sonra geçici tedbirlere ba?Ÿvurabilece?Ÿi hükme ba?Ÿlanmaktadır.

Türkiye-AK?‡T Serbest Ticaret Anla?Ÿması'nın Mense Kurallarını düzenleyen 1. Protokol'ünde, Türkiye'nin 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle Pan-Avrupa Mense Kümülasyonu Sistemine dahil olması nedeniyle Türkiye-AK?‡T Ortak Komite'sinin 8 Temmuz 1999 tarihinde yapılan II. toplantısında de?Ÿi?Ÿikler yapılmı?Ÿ ve söz konusu de?Ÿi?Ÿikler 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geriye dönük olarak yürürlü?Ÿe girmi?Ÿtir.

Anla?Ÿma'nın 14. maddesi ile tesis edilen Türkiye-AK?‡T Ortak Komitesi'nin 23 ?žubat 1999 tarihinde Brüksel'de gerçekle?Ÿtirilen ilk toplantısında Komite'nin ?‡alı?Ÿma Usullerini kabul eden 1/99 sayılı Karar alınmı?Ÿtır. Komite'nin ikinci toplantısında alınan 2/99 sayılı Karar ile, yukarıda da ifade edildi?Ÿi üzere, Mense Protokol'ünde Pan-Avrupa modeline uygun olarak de?Ÿi?Ÿiklikler yapılmı?Ÿtır.

Taraflar arasındaki ticarete ili?Ÿkin sorunlar dahil olmak üzere, Anla?Ÿma'nın i?Ÿleyi?Ÿinde ortaya çıkabilecek sorunları, yatırıma ve yeniden yapılanmadaki geli?Ÿmeye ili?Ÿkin i?Ÿbirli?Ÿi imkanlarını de?Ÿerlendirmek üzere Anla?Ÿma'nın 19. maddesi ile Temas Grubu tesis edilmistir. Türkiye ve Topluluk bugüne de?Ÿin 14 Nisan 1997, 7-8 Mayıs 1998 ve 26 Ekim 1998 tarihlerinde gerçekle?Ÿtirilen üç Temas Grubu toplantısında biraraya gelmi?Ÿtir.

Di?Ÿer taraftan, Türkiye'nin Pan-Avrupa Mense Kümülasyonu sistemine 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren katılımı çerçevesinde, Türkiye-AK?‡T Serbest Ticaret Anla?Ÿması kapsamına giren ürünlerin de sözkonusu sisteme dahil edilmesi yönündeki çalı?Ÿmalar halen devam etmektedir. Bu amaçla, serbest ticaret anla?Ÿmasının mense kurallarında gerekli de?Ÿi?Ÿikliklerin yapılabilmesini teminen, Topluluk nezdinde gerekli giri?Ÿimlerde bulunulmustur.

AK?‡T ürünlerinin Avrupa çapında olu?Ÿturulan mense sistemine dahil edilmesi ile, sistemden beklenen tüm faydalar sözkonusu ürünler bakımından da geçerli olacaktır.
AK?‡T antla?Ÿması (DOC Format - MS Word Döküman - 60,5 KB)

Di?Ÿer bilgiler için a?Ÿa?Ÿıdaki linke bakınız.
T.C. Ba?Ÿbakanlık Dı?Ÿ Ticaret Müste?Ÿarlı?ŸıSon güncelleme tarihi: 2007-04-19 17:10:22
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi