Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / E?Ÿle?Ÿtirme /

Türkiye'de Yürütülen E?Ÿle?Ÿtirme Projelerine İli?Ÿkin İstatistikler (2002-2006)
Yıl Bazında E?Ÿle?Ÿtirme Projeleri
Kurum Bazında E?Ÿle?Ÿtirme
Türkiye'deki E?Ÿle?Ÿtirme Projelerine Katılan ?œye ?œlkeler

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

E?žLE?žTİRME (TWINNING)

Avrupa Birli?Ÿi'ne (AB) aday ülkelerin katılım öncesi uyum çalı?Ÿmalarında üzerinde öncelikle durmaları gereken konulardan birisi AB'ye paralellik arz eden kurumsal bir yapılanmanın tesisidir. Kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesine ili?Ÿkin olarak AB Komisyonu tarafından sa?Ÿlanan teknik yardımlar ise; esas itibariyle genelde iki hafta ile sınırlı kalan kısa vadeli TAIEX mekanizması ile TAIEX programlarının kurumsal yapılanma çalı?Ÿmaları bakımından sürece yeterli olamadı?Ÿı durumlarda daha uzun süreleri kapsayabilen E?žLE?žTİRME mekanizmalarından olu?Ÿmaktadır.

E?Ÿle?Ÿtirme mekanizması, aday ülkelerin uyum sa?Ÿladıkları AB mevzuatının hayata geçirilmesi sürecinde gerekli kurumsal yapılanmanın ("institution building") gerçekle?Ÿtirilebilmesi için, üye ülkelerin kamu kurum ve kurulu?Ÿlarında çalı?Ÿan uzmanların bizzat aday ülkeye gelerek ilgili kurumda müktesebatın uygulanmasına yönelik kurumsal yapılanmaya ili?Ÿkin  bir proje üzerinde çalı?Ÿması üzerine kuruludur. E?Ÿle?Ÿtirme sistemi çerçevesinde sa?Ÿlanan teknik yardımlar iki yıla ula?Ÿan bir dönemi kapsayabilmekle beraber, bu süre aday ülkenin spesifik ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Ancak e?Ÿle?Ÿtirme mekanizmasından faydalanılırken, üye ülke ve uzman seçiminde çok dikkatli davranılması ve özellikle, seçimin konu bazında ve Türkiye'nin öncelikleri dikkate alınarak yapılması; uzmanın talep edilece?Ÿi üye ülkenin konuya ili?Ÿkin yapısının Türkiye ile benzerlik ta?Ÿıması ve gelecek uzmanın niteliklerinin dikkatle incelenmesi büyük önem arz etmektedir. E?Ÿle?Ÿtirme mekanizması için konu seçimi yapılırken, Genel Sekreterli?Ÿimizin konunun Ulusal Program öncelikleri ile uyumlu olup olmadı?Ÿının tespitini yapması ve e?Ÿle?Ÿtirme talebinde bulunan kurum ve kurulu?Ÿlarımız ile i?Ÿbirli?Ÿi içinde çalı?Ÿarak bir mutabakata varmasının gereklili?Ÿi de altı çizilmesi gereken hususlardan biridir.

E?Ÿle?Ÿtirme mekanizması, üye ülke kamu kurumlarından danı?Ÿmanların (yerle?Ÿik e?Ÿle?Ÿtirme danı?Ÿmanı - resident twinning advisor), aday ülkelerde uzun süreli olarak (en az on iki ay) görevlendirilmesi, aday ülkedeki ilgili bakanlıkta, müktesebatın uygulanmasına yönelik kurumsal yapılanmaya ili?Ÿkin bir proje üzerinde çalı?Ÿması üzerine kuruludur. E?Ÿle?Ÿtirme sistemi, esasen AB mali yardımı yoluyla finanse edilmekte (danı?Ÿmanın maliyeti); aday ülke ise ülke içindeki cari masrafları (transaction costs) kar?Ÿılamakla yükümlü bulunmaktadır.

Her yıl programlama sürecinde, Türkiye-AB Katılım ?–ncesi Mali İ?Ÿbirli?Ÿi çerçevesinde Türkiye'ye ayrılan mali yardımın ortalama %30'u projelerdeki e?Ÿle?Ÿtirme bile?Ÿenlerine ayrılmaktadır. Proje bazında ise, e?Ÿle?Ÿtirme için bir üst sınır bulunmamaktadır.

Aday ülke tarafından seçilen e?Ÿle?Ÿtirme konusunun, Ulusal Program öncelikleri arasında yer alıp almaması konusunda Komisyon tarafından yapılan inceleme sonrasında, üye ülke ile bundan yararlanacak aday ülke arasında tarafların kar?Ÿılıklı yükümlülüklerini belirleyen bir kontrat (twinning contract) imzalanmakta ve bu a?Ÿamadan sonra mali yönetim, "Merkezi Finans ve İhale Birimi / CFCU" tarafından üstlenilmektedir.

E?Ÿle?Ÿtirme / kısa süreli e?Ÿle?Ÿtirme (twinning/twinning light) orta?Ÿı (üye devlet) belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kriterler:

  •  Sistemlerin yapısal olarak uyumlu olması.
  •  ?–nerilen yöntemin teknik açıdan uygun olması.
  •  ?‡alı?Ÿılacak ki?Ÿilerin tecrübeli, faal ve etkin ki?Ÿiler olması.
  •  Ayrılan bütçenin esnek olmaması, bir takım de?Ÿi?Ÿikliklere gereksinim duyulması durumunda sorun çıkarabilir.
E?Ÿle?Ÿtirme Uygulamasının Aday ?œlkeye Maliyeti Hususunda ?–nemli Noktalar

E?Ÿle?Ÿtirme projesinin belirli harcama kalemleri E?Ÿle?Ÿtirme Kontratının bütçesine girmemekte ve AB tarafından finanse edilmemektedir.

  •  Aday ülke kurulu?Ÿları, resmi görevlileri ve ulusal özel sektör uzmanlarının proje ile ilgili do?Ÿrudan ve dolaylı harcamaları aday ülke tarafından ödenir.
  •  Aday ülke yetkililerinin üye devletlere yapacakları gezilerin sadece ula?Ÿım masrafları (uçak biletleri) projeden kar?Ÿılanmaz.
  •  Projenin i?Ÿlerli?Ÿi için gerekli olan ekipmanın bedeli projeden harcanamaz.
  •  Aday ülke, üye devlet uzmanının kullanması gereken, ofis, telefon, faks, fotokopi makinesi, bilgisayar, sekretarya i?Ÿleri ve bilgiye ula?Ÿım imkânlarını sa?Ÿlar. Bu tür kalemler için projeden finansman sa?Ÿlanamaz.
  •  AB mali yardımlarına ili?Ÿkin Mali Tüzü?Ÿe göre dolaylı vergiler (KDV dâhil) projeden kar?Ÿılanmaz.
Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿinin Rolü

Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi, "Ulusal İrtibat Noktası" kimli?Ÿiyle, e?Ÿle?Ÿtirme mekanizmasının kurumlarımız tarafından anla?Ÿılmasına yardımcı olmak amacıyla çe?Ÿitli e?Ÿitimler ile genel ve proje bazında gerçekle?Ÿtirilen bilgilendirme toplantıları düzenlemi?Ÿtir. ?–neri sunan üye ülke ekiplerinin de?Ÿerlendirilmesinde proje sahibi kurumlarımızı bilgilendirmi?Ÿ, seçim toplantıları sonrasında önerilerin de?Ÿerlendirilmesi için toplantılar düzenlemi?Ÿ ve seçim sürecinin koordinasyonunu sa?Ÿlamı?Ÿtır. Toplantı ve e?Ÿitim dokümanları ve sunu?Ÿları web sitemiz aracılı?Ÿıyla tüm kurumların kullanımına açılmı?Ÿtır.

E?Ÿle?Ÿtirme Kontratları Kapsamındaki Temel Kavramlar 
Yerle?Ÿik E?Ÿle?Ÿtirme Danı?Ÿmanları İçin Uygulama Klavuzu  (ingilizce-pdf - 573 KB)
E?Ÿle?Ÿtirme Bro?Ÿürü 2005 (ingilizce-pdf)
 Son güncelleme tarihi: 2007-08-28 12:05:28
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi