Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Site Haritası /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Site Haritası

Güncel Haberler

ABGS Dı?Ÿi?Ÿleri Bakanlı?Ÿına Ba?Ÿlandı

2007-2008 Akademik Yılı Jean Monnet Bursunu Kazanan Adaylar

AB Dönem Ba?Ÿkanlı?Ÿını Portekiz Devraldı

Avrupa Birli?Ÿi ile Müzakerelerde İki Yeni Fasıl Açıldı

2007 Yılı Yaz Dönemi Staja Kabul Edilenler

17 Nisan 2007, Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı

Avrupa Komisyonu Geni?Ÿleme Genel Müdürlü?Ÿü 2006 Yılı Türkiye İlerleme Raporu

Bilgi Edinme Test

Ana Sayfa

Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi

ABGS'nin Görevleri

ABGS'nin Kurumsal Anlayı?Ÿı

ABGS'nin Kurumsal Yapısı

Dı?Ÿi?Ÿleri Bakanı ve Ba?Ÿmüzakereci Ali BABACAN

Genel Sekreter M.O?Ÿuz DEMİRALP

ABGS Te?Ÿkilatı

İlgili Mevzuat

Kurulu?Ÿların Ba?Ÿlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların De?Ÿi?Ÿtirilmesi İle İlgili İ?Ÿlemler

Kanunlar

Bakanlar Kurulu Kararları

Yönetmelikler

Genelgeler

Avrupa Birli?Ÿi

AB Nedir?

Avrupa Birli?Ÿinin Tarihçesi

?œye ?œlkeler

Hedefleri

Avrupa Birli?Ÿinin Kurumları

Faaliyetler

Avrupa Birli?Ÿi Amblemi

AB Mar?Ÿı

9 Mayıs Avrupa Günü

Geni?Ÿleme

Geni?Ÿlemenin Tarihçesi

Aday ?œlkeler

Ortak Dökümanlar

AB Terimleri Sözlü?Ÿü

16-17 Aralık 2004 Avrupa Birli?Ÿi Konseyi Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Maasricht Kriterleri

22 Haziran 1993 Avrupa Birli?Ÿi Konseyi Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Türkiye - AB İli?Ÿkileri

Dünden Bugüne

Türkiye - AB İli?Ÿkileri Tarihçesi

Türkiye - AB İli?Ÿkilerinin Kronolojisi

Türkiye - AB İli?Ÿkilerinin Hukuki Altyapısı

Türkiye Avrupa Birli?Ÿi İli?Ÿkilerinin Kurumsal Yapısı

Türkiye - AT Gümrük Birli?Ÿi

Genel Bilgi ve Dokümanlar

Gümrük Birli?Ÿi Ortak Komitesi

Türkiye - AK?‡T Serbest Ticaret Anla?Ÿması

Genel Bilgi ve Dokümanlar

Türkiye-AK?‡T Ortak Komitesi

Adaylık Süreci

Topluluk Programları ve Ajansları

Topluluk Programları

Topluluk Ajansları

Katılım Müzakereleri

Mevcut Durum

Fasıllar

1) Malların Serbest Dola?Ÿımı

2) İ?Ÿçilerin Serbest Dola?Ÿımı

3) İ?Ÿ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

4) Sermayenin Serbest Dola?Ÿımı

5) Kamu Alımları

6) ?žirketler Hukuku

7) Fikri Mülkiyet Hukuku

8) Rekabet Politikası

9) Mali Hizmetler

10) Bilgi Toplumu ve Medya

11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

12) Gıda Güvenli?Ÿi, Veterinerlik ve Bitki Sa?Ÿlı?Ÿı

13) Balıkçılık

14) Ta?Ÿımacılık Politikası

15) Enerji

16) Vergilendirme

17) Ekonomik ve Parasal Politika

18) İstatistik

19) Sosyal Politika ve İstihdam

20) İ?Ÿletme ve Sanayi Politikası

21) Trans-Avrupa ?žebekeleri

22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

23) Yargı ve Temel Haklar

24) Adalet, ?–zgürlük ve Güvenlik

25) Bilim ve Ara?Ÿtırma

26) E?Ÿitim ve Kültür

27) ?‡evre

28) Tüketicinin ve Sa?Ÿlı?Ÿın Korunması

29) Gümrük Birli?Ÿi

30) Dı?Ÿ İli?Ÿkiler

31) Dı?Ÿ, Güvenlik ve Savunma Politikaları

32) Mali Kontrol

33) Mali ve Bütçesel Hükümler

Tarama Süreci

01TT

01AT

02TT

02AT

03TT

03AT

04TT

04AT

05TT

05AT

06TT

06AT

07TT

07AT

08TT

08AT

09TT

09AT

10TT

10AT

11TT

11AT

12TT

12AT

13TT

13AT

14TT

14AT

15TT

15AT

16TT

16AT

17TT

17AT

18TT

18AT

19TT

19AT

20TT

20AT

21TT

21AT

22TT

22AT

23TT

23AT

24TT

24AT

25TT

25AT

26TT

26AT

27TT

27AT

28TT

28AT

29TT

29AT

30TT

30AT

31TT

32TT

32AT

33TT

Mali İ?Ÿbirli?Ÿi

TR - AB Mali İ?Ÿbirli?Ÿi

İzleme ve De?Ÿerlendirme

Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan ?‡evre Alanındaki Sivil Toplum Kurulu?Ÿları Kapasite Geli?Ÿtirme Hibe Programı

2007 Yılı Programlaması

Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan İ?Ÿ Destekleme Hibe Programı

İkili Mali İ?Ÿbirli?Ÿi

Fransa

İngiltere

İspanya

ABGS Projeleri

SEI Mali Kayna?Ÿı

Jean Monnet Bursları

AB ile Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalo?Ÿunun Geli?Ÿtirilmesi Hibe Programı

Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013)

Ulusal Program

2003 Yılı Ulusal Programı

2001 Yılı Ulusal Programı

TAIEX

Taiex Kısa Süreli Duyurular

E?Ÿle?Ÿtirme

Kurum Bazında E?Ÿle?Ÿtirme

Türkiye'de Yürütülen E?Ÿle?Ÿtirme Projelerine İli?Ÿkin İstatistikler (2002-2006)

Yıl Bazında E?Ÿle?Ÿtirme Projeleri

Türkiye'deki E?Ÿle?Ÿtirme Projelerine Katılan ?œye ?œlkeler

SIGMA

Te?Ÿekkür

Duyurular

Arama

Faydalı Ba?Ÿlantılar

e - Kütüphane

Bilgi Edinme

Site Haritası

Basında AB

İleti?ŸimSon güncelleme tarihi: 2007-05-11 11:14:28
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi