Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Faydalı Ba?Ÿlantılar / Di?Ÿer /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Di?Ÿer

Ulusal Ajans (Avrupa Birli?Ÿi E?Ÿitim ve Gençlik Programları Merkezi Ba?Ÿkanlı?Ÿı)
Avrupa Birli?Ÿi Ortak Gümrük Tarifesi Kombine Nomanklatörü
Yürürlükteki Topluluk Müktesebatı Bu site Eur-OP (OPOCE - Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi) tarafından yönetilmektedir (İngilizcedir).

Yeni Yakla?Ÿım Politikası İle İlgili Bazı ?–nemli Linkler (Burada verilen sitelerin dili İngilizcedir)
Yeni Yakla?Ÿım (New Approach)
Uygunluk De?Ÿerlendirme (Conformity Assessment)
Avrupa Uygunluk De?Ÿerlendirme ?–rgütü (EOTC - European Organization for Conformity Assessment)
Kalibrasyon, Belgelendirme, Muayene ve Test Veritabanı (TICQA - Database for Calibration, Certification, Inspection and Inspection)
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN - European Committee for Stanrdization)
Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization)
Avrupa Telekomunikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI - European Telecommunications Standards Institute)
Yeni Yakla?Ÿım ve Küresel Yakla?Ÿım Esaslı Teknik Mevzuatın Uygulanması Kılavuzu (Guide to the Implementation of Directives Based on New Approach and Global Approach)
Uyumla?Ÿtırılmı?Ÿ Standartların Referanslarının Listesi (List of References of Harmonized Standards)
Onaylanmı?Ÿ Kurulu?Ÿların Listesi (List of Notified Bodies)
Kar?Ÿılıklı Tanıma Anla?Ÿmaları (MRAs - Mutual Recognition Agreement)
Sınai ?œrünlerin Uygunluk De?Ÿerlendirmesi ve Kabulü Hakkında Avrupa Anla?Ÿmalarına Ek Protokoller (PECAs - Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products)

Avrupa Ara?Ÿtırma Raporları Ar?Ÿivi ERPA - European Research Papers Archive
Kamu Yönetimi Avrupa Enstitüsü
EU BusinessSon güncelleme tarihi: 2007-05-01 10:47:00
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi